Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI.(Cử tri toàn tỉnh).
EmailPrintAa
09:20 14/11/2013

Câu hỏi:

3. Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ các thôn, tổ dân phố xây dựng nhà văn hóa sau sáp nhập nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân

Trả lời:

 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 về việc tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, theo đó căn cứ vào khả năng thu ngân sách các cấp ngân sách hỗ trợ một phần, chủ yếu là huy động từ các nguồn xã hội hóa; vì vậy, việc xây dựng nhà văn hóa thôn chủ yếu do người dân đóng góp và tài trợ của các tổ chức, cá nhân. Ngoài ra các địa phương sử dụng nguồn kinh phí nông thôn mới được ngân sách tỉnh bố trí hàng năm và nguồn tiền sử dụng đất của địa phương để hỗ trợ các thôn, xóm xây dựng nhà văn hóa; hàng năm, căn cứ khả năng thu ngân sách UBND tỉnh sẽ xem xét bố trí một phần kinh phí hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện.


    Ý kiến bạn đọc