Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI.(Cử tri các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh).
EmailPrintAa
09:19 14/11/2013

Câu hỏi:

2. Đề nghị ngân sách các cấp hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHYT, BHXH cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách xã, phường yên tâm công tác, đảm bảo chất lượng nguồn cán bộ kế cận, thay thế đội ngũ cán bộ chuyên trách khi nghỉ hưu hoặc thuyên chuyển công tác; nâng mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố sau sáp nhập theo từng mức khác nhau căn cứ vào số hộ dân và diện tích tự nhiên, không cào bằng như hiện nay

Trả lời:

*, Về hỗ trợ kinh phí mua BHXH, BHYT.

           Hiện nay, UBND tỉnh đang thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách xã, thôn, xóm theo Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 09/12/2010 của UBND tỉnh, trên cơ sở Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức danh, số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; theo đó cán bộ không chuyên trách cấp xã không được hưởng BHXH, BHYT.

 Ngày 08/4/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, trong đó có quy định: Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp và chế độ bảo hiểm y tế; ngân sách Trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế để chi trả hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Tuy nhiên, đến nay chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện, nên chưa có cơ sở để tính toán.

*, Về nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

Thực hiện Đề án sát nhập thôn, UBND tỉnh sẽ giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các huyện, thành phố, thị xã xây dựng đề án chi trả phụ cấp và chế độ BHYT cho đối tượng không chuyên trách cấp xã theo tinh thần Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ để đảm bảo chế độ cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau khi sáp nhập.

 

 


    Ý kiến bạn đọc