Tài liệu phục đại biểu thảo luận tại tổ (Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII)
EmailPrintAa
15:37 04/12/2017

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

+ Phụ lục

 

2. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Tĩnh

+ Dự thảo nghị quyết

 

3. Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh

+ Đề án

+ Dự thảo nghị quyết

4. Tờ trình về việc thông qua Đề án và ban hành một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

+ Phụ lục

+ Đề án

+ Dự thảo nghị quyết

 

5. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên,  vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018 - 2025

+ Đề án

+ Dự thảo nghị quyết

 

6. Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo

 

 

7. Tờ trình về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

+ Đề án

+ Dự thảo nghị quyết

 

8. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

+ Dự thảo NQ

 

9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh

 

10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

+ Dự thảo NQ

 

11.Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020

+ Dự thảo NQ

 

12. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; nội dung chi và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

+ Phụ lục

+ Dự thảo NQ

 

13. Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2018

+ Danh mục thu hồi đất năm 2018

+ Danh muc chuyển mục đích sử dụng năm 2018

 

14. Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách nhà nước các cấp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Tĩnh

 

15. V/v điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn tại các xã: Cẩm Quan, Cẩm Lĩnh/huyện Cẩm Xuyên; Thịnh Lộc/huyện Lộc Hà; Xuân Hội/huyện Nghi Xuân 

+ Dự thảo NQ

 

16 .Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khoá XVII.(số liệu từ 01/11/2016 đến 31/10/2017)

+ Phụ lục báo cáo


    Ý kiến bạn đọc