Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII
EmailPrintAa
07:03 08/12/2017

Chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII

 

I. BÁO CÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018

+  Phụ lục kèm theo báo cáo

+ Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn và ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh  năm 2018

+ Dự thảo nghị quyết

2. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017; Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2018

+ Phụ lục kèm theo báo cáo

+ Tờ trình về việc xem xét, quyết định dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

+ Dự thảo nghị quyết

+ Phụ lục kèm theo dự thảo nghị quyết

3. Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

+ Phụ lục kèm theo báo cáo

+ Tờ trình về việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016

+ Dự thảo nghị quyết 

+ Phụ lục kèm theo dự thảo nghị quyết

4. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch năm 2018 tỉnh Hà Tĩnh

+ phụ lục kèm theo

5. Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2018-2020

+ Phụ lục tài chính ngân sách

+ Phụ lục

6. Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

+ Phụ lục kèm theo báo cáo

+ Tờ trình Về việc đề nghị phê chuẩn và ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020

+ Phụ lục tờ trình

7. Tình hình thực hiện biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2017; Kế hoạch biên chế năm 2018

 

+ Tờ trình về việc đề nghị thông qua Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và lao động hợp đồng năm 2018

+ Dự thảo nghị quyết biên chế năm 2018

+ Phụ lục biên chế năm học 2018-2019

+ Phụ lục kế hoạch biên chế các đơn vị công lập

 

8. Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

 

9. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

 

10. Báo cáo kết quả thực hiện chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII

 

11. Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2017

 

12.Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII

 

13. Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII

 

II. CÁC TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP

 

1. Tờ trình về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

+ Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

+ Phụ lục Đè án phát triển kinh tế tập thể

+ Dự thảo nghị quyết 

 

2. Tờ trình về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách nhà nước các cấp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Tĩnh

+ Dự thảo nghị quyết

 

3. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên,  vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018 - 2025

+ Dự thảo nghị quyết

+ Phụ lục 7.1

+ Phụ lục 7.2

+ Biểu mẫu 1-4

+ Biểu mẫu 5-6

 

4. Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

+ Dự thảo nghị quyết

 

5. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

+ Dự thảo nghị quyết

 

6. Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2018

+ Dự thảo nghị quyết

+ Danh mục thu hồi đất

+ Danh mục chuyển mục đích sử dụng đất

 

7. Tờ trình, Dự thảo nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh 

 

8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

+ Dự thảo nghị quyết

 

9. tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020

+ Báo cáo ý kiến đóng góp đối với dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án đối với một số dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

+ Phụ lục báo cáo

+ Dự thảo nghị quyết

 

10. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; nội dung chi và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

+ Phụ lục kèm theo tờ trình

+ Dự thảo nghị quyết

11. Tờ trình về việc ban hành một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

+ Đề án phát triển du lịch đến năm 2025

+ Dự thảo nghị quyết 

 

12. Tờ trình vè việc điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn tại các xã:
 
 

13. Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh

+ Đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

+ Dự thảo nghị quyết

 

14. Tờ trình về một số chính sách bản vệ môi trường

 

15. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Tĩnh

+ Dự thảo nghị quyết

 

16. Tờ trình ND kinh phí XDVB&XLHC

 

+ Dự thảo nghị quyết

 

III. BÁO CÁO THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN HĐND TỈNH

 

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

 

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

 

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017; nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 của Ban văn hoá - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

 

4. Kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

IV. BÁO CÁO THẨM TRA CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH

 

1. Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 

2. Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Tĩnh

 

3. Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

 

4. Báo cáo thẩm tra tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018

 

+ Phụ lục danh mục công trình, dự án chuyển MĐSD đất năm 2017

 

5. Báo cáo thẩm tra tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 

6. Báo cáo thẩm tra về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách nhà nước các cấp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hà Tĩnh

 

7. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020

 

8. Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

 

9. Báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

 

10. Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016

 

11. Báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2017, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2018

 

12. Báo cáo thẩm tra tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 - 2020

 

13. Báo cáo tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách

 

BAN PHÁP CHẾ

 

1. Báo cáo thẩm tra về Kế hoạch biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động năm 2018

 

2. Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết "Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh"

 

3. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

4. Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; nội dung chi và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

 

5. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn tại các xã: Cẩm Quan, Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên);  Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà); Xuân Hội (huyện Nghi Xuân)

 

6. Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

BAN VĂN HÓA XÃ HỘI

 

1. Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 

 

2. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018 - 2025

 

3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Về việc ban hành Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

 

4. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết 55/2013/NQ-HĐND về "tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020"

 

V. BÁO CÁO CỦA CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

 

1. Bài phát biểu của UBMTTQ tỉnh tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVII

 

2. Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

 

3. Báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh

 

4. Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khoá XVII.

+ Phụ lục kèm báo cáo

 

5.  Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

 

 Nhóm lĩnh vực chất vần tại kỳ họp thứ 5

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 5, HĐND TỈNH KHÓA XVII

 

 TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 5

 

1. Trả lời chất vất Sở Công Thương tại Kỳ họp thứ 5

 

2. Trả lời chất vấn của Tòa án nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 5

 

3. Trả lời chất vấn của Sở Tài chính tại Kỳ họp thứ 5

 

4. Trả lời chất vấn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Kỳ họp thứ 5

 

5. Trả lời chất vấn của Sở VHTTDL tại Kỳ họp thứ 5

 

6. Trả lời chất vấn của Sở Công Thương tại Kỳ họp thứ 5

 

7. Trả lời chất vấn của Sở Y tế tại Kỳ họp thứ 5 

 

8. Trả lời chất vấn của Sở Giáo dục & Đào tạo tại Kỳ họp thứ 5 

 

Tải toàn bộ tài liệu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


    Ý kiến bạn đọc