Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI (Cử tri huyện Thạch Hà, Can Lộc, thành phố Hà Tĩnh).
EmailPrintAa
16:42 06/06/2013

Câu hỏi: 

 

Thời gian qua, Luật Phòng chống tham nhũng đã được cấp uỷ, chính quyền các cấp triển khai thực hiện, tuy nhiên công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng còn chưa hiệu quả; việc phát hiện, xử lý cán bộ có hành vi tham nhũng còn rất hạn chế. Đề nghị tỉnh có giải pháp tích cực hơn vấn đề này 

 

Trả lời:

 

Trong thời gian qua, công tác đấu tranh  phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí đã có những chuyển biến tích cực  cả về nhận thức và hành động, đã đạt được những kết quả bước đầu, nhất là trong phòng ngừa, công khai, minh bạch hóa, cải cách thủ tục hành chính, quản lý tài sản công,… Điều này đã khẳng định các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong Luật, Nghị quyết và Chương trình chiến lược quốc gia PCTN  cơ bản đúng đắn, phù hợp.

Tuy nhiên, công tác PCTN, lãng phí vẫn chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lảng phí. Tham nhũng, lảng phí vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, xẩy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, nhất là trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư XDCB, quản lý ngân sách,… gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đối với tỉnh ta, công tác PCTN đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp triển khai thực hiện và đã có những chuyển biến  khá tích cực trên cả hai mặt phòng và chống; việc thực hiện rà soát, bổ sung, xây dựng quy chế, thực hiện các biện pháp phòng ngừa được chú trọng; công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử được tăng cường; số vụ việc tham nhũng, lảng phí được phát hiện và xử lý tăng nhiều so với những năm trước.

Tuy nhiên, như cử tri đã phản ánh, công tác đấu tranh, PCTN còn chưa hiệu quả; xử lý cán bộ có hành vi tham nhũng còn rất hạn chế. Đây là hạn chế đã được đánh giá trong tổng kết công tác PCTN năm 2012.

Những nhiệm vụ, giải pháp sắp tới đối với công tác PCTN:

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) và Chương trình hành động 252-CTr/TU ngày 20/11/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặt công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Xác định rõ các lĩnh vực trọng tâm, địa bàn trọng điểm dễ xẩy ra tham nhũng trong từng thời kỳ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đưa công tác PCTN vào chương trình công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm của mỗi cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN; chú trọng Luật PCTN sửa đổi, Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng; Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, trong đó có nội dung đối với cán bộ, công chức vi phạm các quy định về PCTN.

- Tăng cường công tác giám sát, phát hiện, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh các hành vi tham nhũng, xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xẩy ra tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình phụ trách, quản lý.

- Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức quần chúng và nhân dân trong công tác đấu tranh PCTN; nâng cao vai trò của các cơ quan báo chí trong PCTN.

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận thông tin, phân tích, giải quyết, xử lý đơn thư tố cáo tham nhũng; phát hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích, dũng cảm tố cáo tham nhũng; phát động toàn dân tố cáo các hành vi tham nhũng.

Với những nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, cùng với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân, công tác PCTN sẽ đạt kết quả, đáp ứng với niềm tin và mong đợi của nhân dân nhằm xây dựng tổ chức Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.


    Ý kiến bạn đọc