Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI (Cử tri huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê, thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh).
EmailPrintAa
16:40 06/06/2013

Câu hỏi: 

 

Hiện nay, việc sáp nhập thôn xóm được các phường, xã triển khai, thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, có một số vấn đề phát sinh sau sáp nhập thôn xóm như: Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố không đảm bảo điều kiện sinh hoạt, chính sách đãi ngộ cũng như năng lực chuyên môn của cán bộ, thôn xóm bất cập,.... Đề nghị tỉnh có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ; hỗ trợ kinh phí xây dựng hội quán sau sáp nhập. Một số khối phố hiện tại có quy mô số hộ dưới 100 hộ, nhưng trong thời gian tới quy hoạch đất ở được mở rộng dẫn đến số hộ sẽ tăng lên nhiều, vì vậy không nhất thiết phải sáp nhập 

 

Trả lời:

 

Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố là chủ trương đúng đắn, được nhân dân đồng tình, phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới; tạo quy mô thôn, tổ dân phố lớn hơn, có đủ các tổ chức trong từng thôn, tổ dân phố; góp phần xóa chi bộ sinh hoạt “ghép”, thôn, tổ dân phố chưa có đảng viên; tạo điều kiện phát huy nội lực của nhân dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng; giảm được số lượng cán bộ, giảm chi phí ngân sách và là điều kiện để xây dựng được đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố có chất lượng hơn,... Xuất phát từ thực tế đó nhiều đơn vị đã triển khai sớm, có hiệu quả, đạt kết quả cao, hoàn thành sớm việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, như: huyện Đức Thọ, Can Lộc; một số đơn vị tuy triển khai có chậm hơn nhưng thực hiện đồng bộ và giảm được nhiều thôn, như: huyện Hương Sơn, Thạch Hà; có một số đơn vị triển khai thực hiện chưa đồng bộ, chưa tập trung quyết liệt, do đó đến nay đạt kết quả còn thấp, như: huyện Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh,...

Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong quá trình chỉ đạo, thực hiên sáp nhập thôn, tổ dân phố cũng gặp một số vấn đề khó khăn như cử tri nêu, UBND tỉnh tiếp thu và xin giải trình như sau:

*. Kết quả sáp nhập thôn, tổ dân phố

Đến nay trong toàn tỉnh giảm được 627 thôn, tổ dân phố. Sau khi sáp nhập toàn tỉnh có 2.210 thôn, tổ dân phố (1.929 thôn, 281 tổ dân phố), trong đó có 229 thôn, tổ dân phố dưới 100 hộ, chiếm tỷ lệ 10,36% (trước đây toàn tỉnh có 1.025 thôn, tổ dân phố dưới 100 hộ, chiếm tỷ lệ 36,13%). Số cán bộ thôn, tổ dân phố giảm được 5.016 người; ngoài ra còn giảm được trên 8.000 các chức danh khác. Tổng ngân sách hằng năm giảm được 24.885.630 nghìn đồng.

Sở Nội vụ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc sáp nhập thôn, tổ dân phố đối với những đơn vị chưa sáp nhập theo quy mô quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ. Trước mắt tập trung rà soát, xem xét, sắp xếp số thôn, tổ dân phố có quy mô dưới 100 hộ.

*. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngủ cán bộ thôn, tổ dân phố.

Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thôn, tổ dân phố được phân cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện.

 Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ về mặt nội dung, tài liệu và kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Trong những năm qua đã có một số đơn vị cấp huyện tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, cũng có những đơn vị chưa chủ động trong việc tổ chức tập huấn cán bộ thôn, tổ dân phố hàng năm.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động việc tập huấn cán bộ thôn, tổ dân phố hàng năm.

*. Về nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập.

Sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố, một số nơi nhà văn hóa nhỏ, không đủ sinh hoạt so với quy mô thôn, tổ dân phố mới, không đảm bảo điều kiện sinh hoạt đúng như ý kiến cử tri nêu.

 Để khắc phục những khó khăn như ý kiến cử tri nêu, UBND tỉnh đề nghị:

 - UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trước mắt chưa xây dựng được nhà văn hóa mới thì tu sửa các nhà văn hóa cũ để sử dụng. Đồng thời chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trên cơ sở nguồn vốn lồng ghép các chương trình, dự án, cân đối ngân sách cấp huyện, cấp xã để hỗ trợ và huy động sự đóng góp của nhân dân dân để có kế hoạch xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố mới, có quy mô phù hợp, đám ứng nhu cầu sinh hoạt thôn, tổ dân phố.

- Trước mắt, việc sinh hoạt thôn, tổ dân phố có thể tổ chức theo các cụm dân cư tại địa điểm nhà văn hóa của thôn, tổ dân phố cũ cho phù hợp với điều kiện hiện nay.

*. Nội dung đề nghị không sáp nhập các khối phố có số hộ dưới 100 hộ.

Chủ trương của UBND tỉnh là giao UBND các huyện, thành phố, thị xãchỉ đạo rà soát, xác định những thôn, tổ dân phố có các điều kiện thuận lợi có thể sáp nhập hoặc các thôn, tổ dân phố hiện tại không đủ số hộ theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ để sáp nhập; khuyến khích việc sáp nhập thôn, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp cơ sở, từng bước hoàn thiện đủ các tiêu chí của thôn, tổ dân phố mới theo quy định. Do đó tất cả các thôn, tổ dân phố hiện tại không đủ số hộ theo quy định đều xem xét để sáp nhập không tính số hộ tăng thêm thời gian sau này.


    Ý kiến bạn đọc