TÀI LIỆU: Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 - 2023 trên địa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”
EmailPrintAa
15:06 28/03/2024

1. 51/KH-ĐGS. Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”

2. 42 /BC-BATGT. Ban an toàn giao thông báo cáo Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến năm 2023

3. 216/BC-BQLDAGT. Ban Quản lý DA giao thông báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2017 đến hết năm 2023 của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

4. Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh báo cáo “ Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bản tỉnh Hà Tĩnh”

5. 168/BC-CAT-GT. Công an tỉnh Hà Tĩnh báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023

6. 41/BC-CANX. Công an huyện Nghi Xuân báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

7. 116/BC-CATX-CSGT. Công an huyện thị xã Kỳ Anh báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2015-2023

8. 01/BC. Công ty CPVT Ô tô Hà Tĩnh báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

9. 179/BC-CNNT.  Chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh báo cáo Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

10. Sở giao thông vận tải báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

11. Sở Nông nghiệp PTNT báo cáo tình hình thực hiện chính sách , pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến năm 2023

12. Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo công tác tuyên truyền việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

13. Sở Tư pháp báo cáo công tác tuyên truyền việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

14. Sở Xây dựng báo cáo công tác tuyên truyền việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15. Sở Y tế  báo cáo công tác tuyên truyền việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

16. UBND huyện NGhi Xuân báo cáo Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến năm 2023

17. UBND tỉnh báo cáo Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến năm 2023

18. 1225/BC-BCH Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo “ Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023

19.168/BC-CAT-GT. Công an tỉnh báo cáo Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023

20. Công ty CPVT Ô tô Hà Tĩnh báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

21. Khu quản lý đường bộ II. Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

22. 36/BC-TCĐCN. Trường Cao đẳng Công nghệ báo cáo  “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”

BBT

    Ý kiến bạn đọc