Hà Tĩnh: HĐND tỉnh thông qua 13 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 19
EmailPrintAa
14:37 04/05/2024

Sáng ngày 4/5/2024, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khóa XVIII đã khai mạc Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Trần Văn Kỳ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ thông qua chương trình kỳ họp

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh và một số sở, ngành, địa phương có liên quan.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tập trung bàn và thông qua các nội dung về Bổ sung biên chế giáo viên mầm non và phổ thông công lập năm học 2023 - 2024; Giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024; Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2023 - 2024; Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương; Quyết định chủ trương đầu tư, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024; Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch khu du lịch biển huyện Lộc Hà; Thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung từ năm 2024; Cho ý kiến về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024; Sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết liên quan đến bảng giá đất; cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới; Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh; Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình; thể dục, thể thao và du lịch; khoa học công nghệ.

Giám đốc Sở Nội Vụ Lê Minh Đạo trình bày tờ trình

Trên cơ sở các Tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh đã khẳng định các nội dung trên mang tính cấp bách, cần thiết để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Văn Ngọc trình bày tờ trình

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đề nghị các đại biểu nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo các tờ trình, dự thảo nghị quyết; UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao báo cáo, giải trình làm rõ thêm các vấn đề đại biểu quan tâm để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần trình bày báo cáo thẩm tra

Tiếp đó, đại biểu nghe các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh, giám đốc các Sở Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nông nghiệp và Phát trển Nông thôn, Tài Nguyên và Môi trường lần lượt trình bày các 09 tờ trình, có 06 tờ trình không trình bày mà đại biểu tự nghiên cứu.

Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga trình bày báo cáo thẩm tra

Sau phần báo cáo các tờ trình, dự thảo nghị quyết, Trưởng Ban Pháp chế  HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần; Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuý Nga và Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga đã trình bày các báo cáo thẩm tra.

Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuý Nga trình bày báo cáo thẩm tra

Theo gợi ý, đặt vấn đề của chủ tọa, Kỳ họp cũng đã thảo luận một số nội dung liên quan đến các tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi biểu quyết thông qua. Theo đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 13 Nghị quyết gồm: (1) Nghị quyết Phê duyệt bổ sung biên chế giáo viên mầm non và phổ thông công lập tỉnh Hà Tĩnh năm học 2023 - 2024; (2) Nghị quyết Giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2024; (3) Nghị quyết Cho ý kiến về quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; (4) Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025;

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII

(5) Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; (6) Nghị quyết Thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung từ năm 2024; (7) Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 172/2019/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; (8) Nghị quyết Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024; (9) Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024; (10) Nghị quyết Điều chỉnh nhiệm vụ và đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển Lộc Hà, tỷ lệ 1/2.000; (11) Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình; thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; (12) Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; (13) Nghị quyết Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh. Riêng nội dung về quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh, qua thảo luận còn một số ý kiến khác nhau nên chủ tọa quyết định chưa thông qua tại kỳ họp này, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện để trình vào kỳ họp tiếp theo.

Bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, sớm triển khai thực hiện theo thẩm quyền; chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành từ các kỳ họp trước. Các Ban Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đôn đốc, giám sát để các nghị quyết được triển khai hiệu quả.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng phát biểu bế mạc kỳ họp

Về triển khai nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị, địa phương, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung một số nội dung: Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2024; Đẩy mạnh thu hút đầu tư; phối hợp bộ ngành Trung ương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; chủ động phối hợp nhà đầu tư để khởi công dự án VSIP; Đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn, nhất là dự án cao tốc Bắc - Nam, Nhà máy Pin của Tập đoàn Vigroup, Dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2, đường dây 500kV; Tập trung thu hoạch nhanh, gọn vụ Xuân, triển khai sản xuất vụ Hè Thu đảm bảo kế hoạch; Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới cấp tỉnh; tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, tập trung các huyện chưa đạt chuẩn; Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, tăng cường kỷ luật, kỷ cương theo Kết luận 29 và Công văn 1567 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ động triển khai phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Có giải pháp về việc  370 sinh viên theo học các bậc học sư phạm tại Trường Đại học Hà Tĩnh chưa được hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, phí sinh hoạt theo quy định tại Nghị định 116/NĐ-CP, ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bảo tàng tỉnh; thực hiện bảo vệ theo chế độ đặc biệt đối với bảo vật quốc gia theo quy định. Giải pháp về tình trạng trẻ em bị đuối nước trong mùa hè; chủ động phòng, chống cháy nổ, cháy rừng; đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, chống hạn hán; quản lý tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, các hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch trong dịp Hè; không để xảy ra tình trạng nâng giá dịch vụ, ảnh hưởng đến du khách và người tiêu dùng; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự; chú ý tuyên truyền, ngăn chặn kịp thời các vụ lừa đảo qua mạng.

Trương Liên - Xuân Hoa

    Ý kiến bạn đọc