Tài liệu kỳ họp thứ 18
EmailPrintAa
09:54 01/02/2024

CÁC TỜ TRÌNH UBND TỈNH TẠI KỲ HỌP

Chương trình kỳ họp thứ 18

04/TTr-UBND Tờ trình v ề việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

36/TTr-UBND Tờ trình v ề việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Đường từ xã Sơn Hồng ra biên giới

+ Dự thảo nghị quyết

50/TTr-UBND  Tờ trình  v ề việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Di tích lịc sử - văn hóa chùa Long Đàm

55/ TTr-UBND tờ trình kèm dự thảo nghị quyết quyết định chủ trương đầu các dự án hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở

+ Phụ lục kèm theo

+ Dự thảo nghị quyết

54/TTr-UBND Tờ trình v ề việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ năm 2024

+ Dự thảo nghị quyết

+ Phụ lục 1 kèm theo

+ Phụ lục 2 kèm theo

BÁO CÁO THẨM TRA BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH

90/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở

91/BC-HĐND Báo cáo t hẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

92/BC-HĐND Báo cáo t hẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2024

93/BC-HĐND  Báo cáo t óm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

Tải toàn bộ tài liệu

ĐN

    Ý kiến bạn đọc