Tài liệu kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
23:06 02/12/2023

Sơ đồ chổ ngồi

+ Sơ đồ chổ ngồi sáng khai mạc

+ Sơ đồ chổ ngồi từ buổi chiều ngày 06,7,08/12/2023

Chương trình kỳ họp

I. BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH

548/BC-UBND b áo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

545/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023; Phương án phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

Phụ lục kèm theo báo cáo

- Dự thảo nghị quyết chi ngân sách 2024

Phụ lục kèm theo dự thảo nghị quyết

544/BC-HĐND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024


- Phụ lục báo cáo

Kế hoạch Tài chính ngân sách Nhà nước 03 năm 2024 - 2026

- Phụ lục kèm theo KH

Báo cáo công tác Bảo vệ môi trường năm 2023

513/BC-UBND. Báo cáo t ình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 10 tháng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Báo cao công tác tiếp dân giải quyết KNTC công dân

533/BC-UBND Báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022

- Phụ lục

500/BC-UBND Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

6818/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay

1565/BC-TA. Tòa án nhân dân tỉnh Báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8

549/BC-UBND Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh

551/BC-UBND Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVIII

III. CÁC TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP

505/TTr-UBND. Tờ trình Về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ từ năm 2024

- Phụ lục 1 kèm theo Tờ trình

- Phụ lục 2 kèm theo Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

499/TTr-UBND. Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh Nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách; thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách

- Dự thảo nghị quyết

515/TTr-UBND Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025


- Dự thảo nghị quyết

516/TTr-UBND Tờ trình quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

539/TTr-UBND quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn một số dự án đầu tư công

- Dự thảo nghị quyết

- 479/BC-SKHDT. Báo cáo k ết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường huyện ĐH.63 (Sơn Bình - Kim Hoa), huyện Hương Sơn

- 468/BC-SKHDT. Báo cáo k ết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông

517/TTr-UBND. Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025


- Dự thảo nghị quyết

524/TTr-UBND. Tờ trình thông qua đồ án Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển Lộc Hà, tỷ lệ 1/2.000

- Dự thảo nghị quyết

506/TTr-UBND. Tờ trình thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng, tỷ lệ 1/2.000

- Dự thảo nghị quyết

503/TTr-UBND. Tờ trình  về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

- Dự thảo nghị quyết

510/TTr-UBND. Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ, định mức chi ngân sách nhà nước,mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2025

- Dự thảo nghị quyết

Tờ trình về việc đề nghị giao Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2024

- Dự thảo nghị quyết

- Báo cáo biên chế 202 3

- Phụ lục 1 ; Phụ lục 2 ; Phụ lục 3;

518/TTr-UBND Đề nghị thông qua Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Dự thảo nghị quyết

479/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua điều chỉnh Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

- Dự thảo nghị quyết

504/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

538/TTr-UBND Tờ trình  Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma tuý; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và trợ cấp đặc thù đối với viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

534/TTr-UBND Tờ trình Ban hành Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ Logistics và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

- Dự thảo nghị quyết

509/TTr-UBND. Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Bố trí dân cư
các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025

- Dự thảo nghị quyết

519/TTr-UBND. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2024 - 2026

- Dự thảo nghị quyết

982/CV-TA Tờ trình miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

687/TTr-HĐND Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Dự thảo nghị quyết

540/TTr-UBND Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí phân cấp đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thạo nghị quyết

533/TTr-UBND Tờ trình v ề việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022

- Dự thảo nghị quyết

518/TTr-UBND Tờ trình Đề nghị thông qua Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Dự thảo nghị quyết

706/TTr-HĐND Tờ trình ban hành Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề về Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023

- Dự thảo nghị quyết

547/TTr-UBND Tờ trình, dự thảo nghị quyết  về việc đề nghị phê chuẩn và ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  CỦA HĐND, CÁC BAN HĐND

686/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

697/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

677/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023; nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

701/BC-HĐND Báo cáo kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

IV. BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA HĐND CÁC BAN HĐND TỈNH

688/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 và Kỳ họp thứ 11,HĐND tỉnh khóa XVIII

Phụ lục BC: Phụ lục 1 ; Phụ lục 2 ; Phụ lục 3 ; Phụ lục 4 ;

699/BC-ĐGS Báo cáo k ết quả giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023

692/BC-HĐND Báo cáo Giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 - 2023

IV. BÁO CÁO THẨM TRA CÁC BAN HĐND

BAN PHÁP CHẾ

702/BC-HĐND Tình hình chấp hành pháp luật năm 2023

703/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Giao kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong
các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2024

704/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 161/2015/NQHĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí phân
cấp đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩn

BAN VĂN HÓA XÃ HỘI

678/BC-HĐND Báo cáo t hẩm tra tình hình kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trên lĩnh vực văn hóa - xã hội

677/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra k ết quả hoạt động năm 2023; nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024  của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

679/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Quy định chế độ hỗ trợ lưu học sinh Lào học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh

680/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

681/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

682/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

683/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Quy định một số chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và trợ cấp đặc thù đối với viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

685/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2024 - 2025

BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH

668/BC-HĐND.  Báo cáo t hẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

669/BC-HĐND . Báo cáo t hẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng, tỷ lệ 1/2.000

670/BC-HĐND. Thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết thông qua Đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển Lộc Hà

671/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra việc điều chỉnh Nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách; thông qua Đồ án
điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách

672/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua
điều chỉnh Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

673/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024

674/BC-HĐND Báo cáo  t hẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025

675/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ, định mức chi ngân sách nhà nước, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025

676/BC-HĐND Báo cáo t hẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ, định mức chi ngân sách nhà nước, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa
chọn dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025

689/BC-HĐND Báo cáo t hẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

691/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022

693/BC-HĐND Báo cáo t hẩm tra Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn

694/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

695/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024

V. CÁC BÁO CÁO KHÁC

297/BC-ĐĐBQH. Báo cáo nhanh k ết quả kỳ họp quốc hội khóa XV

1512/BC-TA  Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 của Tào án nhân dân tỉnh

Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khoá XVIII

1536/BC-THA. Báo cáo kết quả công tác Thi hành án dân sự, theo dõi THAHC năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII

VI. BÁO CÁO TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP

1. 1565/BC-TA. Tòa án nhân dân tỉnh Báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8

2. 3586/SNN-KHTC. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII

3. 5118/STNMT-VP Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVIII

4. 1995/SVHTTDL-VP Sở Văn hóa, Thể thao và DL báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVIII

5. 3551/UBND-XD Sở Xây dựng báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVIII

6. 6818/UBND-TH. UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nội dung chất vấn từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay

7. 2626/SGD-TTD. Sở giáo dục và Đào tạo báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII

8. 2392/SNV-CCVC. Sở Nội vụ báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII

9. 3875/SKHDT. Sở Kế hoạch đầu tư báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII

10. 5311/STC-GCS&TDN Sở Tài chính báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII

- Phụ lục

11. 200/STTTT-VP. Sở thông tin và Truyền thông báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17

12. 3360/BC-CA . Công an tỉnh báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17

13. 3446/SLĐTBXH báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17

VII. BÁO CÁO GIẢI TRÌNH KIẾN NGHỊ CỬ TRI

3338/CAT-TM. Công an tỉnh báo cáo giải trình cử tri

1976/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo giải trình ý kiến cử tri do UBMTTQVN tỉnh chuyển đến

3501/SNN-KHTC.  Sở Nông nghiệp PTNT báo cáo giải trình ý kiến cử tri do UBMTTQVN tỉnh chuyển đến

5082/STNMT-VP Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải trình ý kiến của tri do UBMTTQVN tỉnh chuyển đến

2619/SGDĐT-GDPT. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo giải trình ý kiến cử tri theo đề nghị tại Công văn số 615/HĐND ngày 16/11/2023 của Thường trực HĐND tỉnh

Tải toàn bộ tài liệu

ĐN

    Ý kiến bạn đọc