Tài liệu kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
15:06 18/10/2023

Chương trình kỳ họp

TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP

448/TTr-UBND Tờ trình, dự thảo Nghị quyết  về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2023

452/TTr-UBND Tờ trình, dự thảo Nghị quyết v ề việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023

- Phụ lục kèm theo

457/TTr-UBND Tờ trình, dự thảo NQ về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh


- Phụ lục Tờ trình

459/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025

BÁO CÁO THẨM TRA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH

550/BC-HĐND Báo cáo t hẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 và năm 2022

551/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2023

552/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2023

553/BC-HĐND Báo cáo t hẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023

554/BC-HĐND Báo cáo t óm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

Tải toàn bộ tài liệu

ĐN

    Ý kiến bạn đọc