Giám sát 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Bài 3. Những kiến nghị, đề xuất
EmailPrintAa
10:52 05/10/2023

Qua giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã kiến nghị, đề xuất tói các cơ quan có thẩm quyền nhiều nội dung quan trọng.

Đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Kịp thời ban hành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn mới có kế hoạch đồng bộ với việc xây dựng, phê duyệt triển khai 3 chương trình cho giai đoạn tiếp theo với các tiêu chí phù hợp tránh lãng phí nguồn lực.

Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Quy định tiêu chí đánh giá hộ thu nhập thấp để triển khai chính sách hỗ trợ đào nghề cho người lao động thuộc hộ thu nhập thấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

- Sửa đổi quy định “ thụ hưởng chính sách của tiểu dự án 1, dự án 9 thì không được thụ hưởng chính sách tại các dự án khác của Chương trình ” tại khoản a, Mục 9, Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo điều kiện cho địa phương có đặc điểm dân tộc đặc thù như Hà Tĩnh được thực hiện đầy đủ các nội dung đầu tư theo nhu cầu thực tế, thực hiện tốt mục tiêu đầu tư của chương trình.

- Sửa đổi Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp, theo hướng xác định rõ vị trí pháp lý của tổ chức Văn phòng Điều phối nông thôn mới; quy định chi tiết cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ biên chế tối thiểu được giao tạo sự đồng bộ với hệ thống Văn phòng nông thôn mới cấp Trung ương.

Cần giải quyết vấn đề  hôn nhân cận huyết ở bản Rào Tre -Hương Khê (ảnh baohatinh.vn)

- Bổ sung đối tượng người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình thuộc pham vi đối tượng thụ hưởng chính sách Tiểu dự án 1, Dự án 4, phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn.

- Bố trí các nguồn vốn thuộc thẩm quyền của các bộ, nhất là hỗ trợ, giúp đỡ Hà Tĩnh xây dựng các mô hình thí điểm theo nội dung, tiêu chí của ngành phụ trách theo các nội dung của Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”.

- Thống nhất để tỉnh Hà Tĩnh áp dụng quy định tại Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, không ban hành riêng quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tặng quà các thương binh ở huyện Kỳ Anh

- Hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh kinh phí từ các nguồn vốn các chương trình chuyên đề thực hiện Chương trình nông thôn mới; vốn dự phòng ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình nông thôn mới, các nguồn vốn khác… để thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

- Hỗ trợ tỉnh kinh phí đầu tư các công trình cấp thiết, gồm: Tuyến đường từ xã Hương Liên đến xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, dài 11,5 km để người Chứt ở Hương Liên có thể giao lưu với người Rục ở Quảng Bình, hạn chế tình trạng hôn nhân cận huyết; xây mới khối phòng bộ môn, phòng trỗ trợ học tập và nâng cấp, cải tạo nhà học, nhà ở nội trú, nhà bộ môn, nhà hiệu bộ Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú huyện Hương Khê; kè chống sạt lở vùng đầu nguồn Thuỷ điện Hố Hô nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với các bộ, ngành Trung ương

- Đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục mua sắm giống cây trồng, vật nuôi và các loại vật tư liên quan trong việc thực hiện các mô hình phát triển sản xuất sử dụng nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng tạo thuận lợi cho địa phương triển khai thực hiện, phù hợp với thực tế của huyện, xã (không áp dụng như các quy trình mua sắm hàng hóa thông thường hiện nay).

Tại phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời ban hành quy trình đánh giá, công nhận lại sản phẩm OCOP đến thời hạn, đảm bảo đơn giản tránh gây phiền hà cho cở sở; xem xét sửa đổi và ban hành Bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP giai đoạn mới, bổ sung các bộ tiêu chí đánh giá đối với các nhóm sản phẩm, như: Tinh dầu, thực phẩm dinh dưỡng,….

- Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung chính sách hỗ trợ vay vốn và hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

- Đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành hướng dẫn cụ thể tiêu chí Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đạt chuẩn quốc gia trong thực hiện Đề án thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới; báo cáo, đề xuất Chính phủ chưa thực hiện áp dụng trong giai đoạn 2021-2025 mà chuyển sang thực hiện giai đoạn sau 2025 đối với tiêu chí: (i). Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử; (ii). Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa.

Quang Đức

    Ý kiến bạn đọc