Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
09:26 26/09/2023

3.3.2. Kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đối với các địa phương vượt chỉ tiêu tỉnh phân bổ theo kế hoạch đầu năm của UBND tỉnh

Trả lời:

Hằng năm, trên cơ sở đăng ký kế hoạch của các địa phương, UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thẩm định số lượng, nhu cầu kinh phí hỗ trợ thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (theo quy trình, trình tự thực hiện chính sách do HĐND tỉnh quy định) và tổng hợp chung toàn tỉnh gửi Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch trong phạm vi nguồn kinh phí được HĐND tỉnh giao thực hiện chính sách và được phân bổ trong dự toán thu, chi ngân sách hằng năm.

Căn cứ tình hình thực tiễn, yêu cầu các địa phương chủ động soát xét xử lý tình huống cụ thể; theo đó, những khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu chưa được giao kế hoạch hỗ trợ chính sách nhưng đã triển khai thực hiện đạt, về đích trước khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thuộc kế hoạch hỗ trợ thì việc điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ chi tiết thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; trường hợp các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cả trong và ngoài chỉ tiêu kế hoạch đều đạt chuẩn thì đề nghị UBND cấp huyện bố trí kinh phí (nếu có) hoặc ưu tiên bố trí kế hoạch hỗ trợ chính sách từ ngân sách tỉnh trong năm tiếp theo .

ĐN

    Ý kiến bạn đọc