Bộ Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

10:15 18/01/2018

Bộ Nội vụ trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

10:12 18/01/2018

Bộ Công an trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

10:10 18/01/2018

Bộ Tài chính trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh về đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan bảo hiểm đối với Tàu cá thực hiện kịp thời việc bán bảo hiểm thân tàu, ngư lưới cụ thuyền viên theo đúng quy định tại Nghị định 67. Bộ tài chính trả lời như sau:

10:08 18/01/2018

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh về sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/05/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

09:52 18/01/2018