Ngày 04/10/2022, Bộ Công Thương có Văn bản số 6024/BCT-KH về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

14:46 13/10/2022

Ngày 04/10/2022, Bộ Công Thương có Văn bản số 6024/BCT-KH về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

14:42 13/10/2022

Ngày 26/9/2022, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch có Văn bản số 3679/BVHTTDL-CP về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

14:30 13/10/2022

Ngày 19/9/2022, Bộ Y tế có Văn bản số 5107/BYT-VPB1 về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

07:59 10/10/2022

Ngày 03/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 5811/BTNMT-PC về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

07:55 10/10/2022

Ngày 25/9/2022, Bộ Nội vụ có Văn bản số 4471/BNC-CQĐP về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

16:23 04/10/2022

Ngày 22/9/2022, Bộ Công an có Văn bản số 3303/BCA-V01về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

16:19 04/10/2022

Ngày 15/9/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 6571/BKHĐT-TH về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

16:17 04/10/2022

Ngày 31/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Văn bản số 4263/BGDĐT-CSVC về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

14:46 15/09/2022

Ngày 26/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Văn bản số 4158/BGDĐT-NGCBQLGD về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

14:39 15/09/2022

Ngày 27/8/2022, Bộ Nội vụ có Văn bản số 4177/BNV-CQĐP về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

14:35 15/09/2022

Ngày 29/8/2022, Bộ Tài chính có Văn bản số 8629/BTC-HCSN về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

14:33 15/09/2022

Ngày 17/8/2022, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 8473/BGTVT-CQLXD về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

11:00 29/08/2022

Ngày 10/8/2022, Bộ Tài chính có Văn bản số 7918/BTC-QLCS về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

20:01 15/08/2022

Ngày 08/8/2022, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4995/VPCP-KSTT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

19:58 15/08/2022

Ngày 29/7/2022, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 7802/BGTVT-CQLXD về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

22:11 10/08/2022

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 616/LĐTBXH-VP về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

10:34 17/06/2022