Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 657/LĐTBXH-VP về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

10:31 17/06/2022

Ngày 29/03/2022, Bộ Y tế có Văn bản số 1553/BYT-VPB1 (câu số 9) về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

16:03 04/04/2022

Ngày 15/3/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 1494/BNN-KTHT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV

16:03 04/04/2022

Ngày 15/3/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 1499/BNN-TY về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

10:22 28/03/2022

Ngày 09/03/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Văn bản số 806/BGDĐT-NGCBQLGD về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

10:58 16/03/2022

Ngày 07/03/2022, Bộ Công an có Văn bản số 692/BCA-V01 về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

10:54 16/03/2022

Ngày 16/02/2022, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 1432/BGTVT-KHĐT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

09:49 25/02/2022

Ngày 16/02/2022, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 1428/BGTVT-KCHT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

09:46 25/02/2022

Ngày 16/02/2022, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 1427/BGTVT-VT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV

09:43 25/02/2022

Ngày 31/12/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Văn bản 4970/BVHTTDL-VP về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

13:36 16/02/2022

Ngày 11/02/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Văn bản số 444/BGDĐT-GDTX về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

13:34 16/02/2022

Ngày 28/01/2022, Bộ Tài chính có Văn bản số 979/BTC-NSNN về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời thông tin để cử tri được rõ./.

10:30 11/02/2022

Ngày 25/01/2022, Bộ Xây dựng có Văn bản số 289/BXD-QHKT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời thông tin để cử tri được rõ./.

10:27 11/02/2022

Ngày 13/01/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 121/BTTTT-VP về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời thông tin để cử tri được rõ./.

10:23 11/02/2022

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi các văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ./.

14:24 23/12/2021

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi các văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ./.

14:21 23/12/2021