Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
15:32 12/10/2023

Câu hỏi 9. Hiện nay, trên hệ thống phần mềm dịch vụ công, các thủ tục thuộc lĩnh vực người có công và bảo trợ xã hội thời gian hẹn trả kết quả ở cấp huyện (thành phố) chưa đúng với quy trình của bộ TTHC theo các Quyết định số 680/QĐ-UBND và Quyết định số 3310/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh (Cử tri thành phố Hà Tĩnh).

Trả lời:

Để nắm thông tin, trả lời cử tri, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Văn bản số 1032/STTTT-CNTT&BCVT ngày 28/6/2023 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII, trong đó đề nghị các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ liên quan, báo cáo, giải trình làm rõ nội dung trên. Theo đó: Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 1800/SLĐTBXH-VP ngày 30/6/2023 về việc phối hợp khắc phục lỗi trên hệ thống phần mềm dịch vụ công; Trung tâm Công báo - Tin học Văn phòng UBND tỉnh có Văn bản số 57/VPUB-CNTT ngày 29/6/2023 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Khóa XVIII. Hiện nay, nội dung phản ánh của cử tri đã được Trung tâm Công báo - Tin học Văn phòng UBND tỉnh (đơn vị quản trị hệ thống phầm mềm dịch vụ công trực tuyến) tiếp thu và hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Hà Tĩnh để điều chỉnh đúng theo Quyết định ban hành. Hiện đã hướng dẫn và điều chỉnh trên cổng dịch vụ công tỉnh đúng theo các quy định.

BBT

    Ý kiến bạn đọc