Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
15:33 12/10/2023

Câu hỏi 10. Đề nghị tỉnh chỉ đạo rà soát, tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính có liên quan đến quản lý dân cư vì hiện nay đa số người dân có căn cước công dân gắn chíp điện tử và thực hiện kê khai định danh điện tử (Cử tri huyện Thạch Hà).

Trả lời:

* Kết quả triển khai thực hiện:

- UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 7523/UBND-NC 1 ngày 29/12/2022 triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương (các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, ngân hàng, văn phòng công chứng…) trên địa bàn tỉnh sử dụng thẻ CCCD gắn chip, ứng dụng VNeID, dữ liệu dân cư để xác định thông tin nơi cư trú để phục vụ người dân cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP; từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân chỉ sử dụng thẻ CCCD, ứng dụng VNeID đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục, BHXH, tài chính, viễn thông, điện, nước... và một số lĩnh vực kinh tế, xã hội khác.

Ngày 27/4/2023, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2116/UBND-NC 1 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID theo quy định tại khoản 8 Điều 13 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ để giải quyết giao dịch dân sự, TTHC cho người dân.

- Nhằm đơn giản hóa TTHC có liên quan đến quản lý dân cư, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành liên quan tiến hành rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn có quy định yêu cầu công dân xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú trong giải quyết TTHC để sử dụng thẻ CCCD, ứng dụng VNeID, dữ liệu dân cư trong thực hiện các giao dịch, TTHC cho công dân theo Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 11/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Qua rà soát của các sở, ngành, địa phương, có 02 văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, điều chỉnh, bãi bỏ, gồm: (1) Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; (2) Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025. Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các TTHC: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh; đối với Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp giữa năm 2023.

* Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến công tác quản lý về dân cư phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

ĐN

    Ý kiến bạn đọc