sự kiện
CHÀO MỪNG ĐẠI BIỂU VỀ THAM DỰ KỲ HỌP THỨ 5, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVII ----

Tổ chức – cán bộ