Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII (Cử tri huyện Hương Khê)
EmailPrintAa
17:22 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Đề nghị tỉnh đầu tư phòng họp trực tuyến đến cấp xã để thuận tiện trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở

Kết quả giải quyết, trả lời:

Để đảm bảo kết nối Hệ thống Hội nghị trực tuyến (đến 4 cấp) từ trung ương đến tỉnh, huyện và các xã phường thị trấn, UBND tỉnh đã giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh xây dựng dự án tham mưu cho UBND tỉnh quyết định đầu tư kết nối đồng bộ (đến 4 cấp) trong năm 2020-2021. Hiện nay, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đang lập báo cáo sơ bộ để trình UBND tỉnh xin chủ trương đầu tư

BBT

    Ý kiến bạn đọc