Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII (Cử tri toàn tỉnh).
EmailPrintAa
08:41 29/12/2020

Thực hiện quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về chế độ bồi dưỡng cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố như hiện nay là quá thấp gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở. Đề nghị tỉnh xem xét tăng chính sách hỗ trợ hoặc kiến nghị trung ương xem xét, điều chỉnh

Chế độ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố được quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh. Cụ thể như sau:

- Theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không quá 3 người, áp dụng cho các chức danh: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác Mặt trận. Theo Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định không quá 02 người đảm nhiệm các chức danh này và mức phụ cấp hàng tháng cho 03 chức danh này bằng 3,6 lần mức lương cơ sở (Thôn, tổ dân số loại 1); 3,3 lần mức lương cơ sở (Thôn, tổ dân phố loại 2) và 3,0 lần mức lương cơ sở (Thôn, tổ dân phố loại 3). So với quy định của Trung ương thì mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố của tỉnh Hà Tĩnh tính trung bình cao hơn (thôn, tổ dân phố loại 1 cao hơn 0,8 lần; thôn, tổ dân phố loại 2 cao hơn 0,65 lần; thôn, tổ dân phố loại 3 cao hơn 0,5 lần)

- Đối với những người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố:

Theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ thì ngoài 3 chức danh nêu trên, số người còn lại tại thôn, tổ dân phố gọi là người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố không hưởng phụ cấp hằng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có). Như vậy, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP không quy định cụ thể chức danh và không đề cập việc chi trả phụ cấp hằng tháng cho những người này mà họ chỉ được hưởng bồi dưỡng khi tham gia các công việc ở thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và các nguồn quỹ khác (nếu có).

Ở tỉnh ta, HĐND tỉnh đã quy định hỗ trợ mức bồi dưỡng hằng năm cho thôn, tổ dân phố để trả mức bồi dưỡng theo nhiệm vụ công việc khi cần như sau: Mỗi thôn, tổ dân phố loại 1 được hỗ trợ 25 triệu đồng/năm; Mỗi thôn, tổ dân phố loại 2 được hỗ trợ 22 triệu đồng/năm và mỗi thôn, tổ dân phố loại 3 được hỗ trợ 20 triệu đồng/năm. Với mức quy định này, hàng năm ngân sách tỉnh sẽ phải chi tăng (so với quy định của Chính phủ) khoảng 45 tỷ đồng/năm.

Việc quy định như trên là phù hợp với Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Mặt khác, qua tham khảo một tỉnh, thành phố thì mức bồi dưỡng như trên đã cao hơn một số địa phương trong cả nước.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND, một số địa phương không căn cứ vào khối lượng nhiệm vụ, công việc để xác định mức bồi dưỡng mà đang thực hiện việc chia đều mức hỗ trợ của tỉnh cho những người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố theo hàng tháng, dẫn đến có một số người mức bồi dưỡng chưa tương xứng với khối lượng công việc thực hiện.

Mặt khác, tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành còn quy định một số chức danh khác như: Công an viên (Pháp lệnh Công an xã năm 2008, Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ), Thôn đội trưởng (Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ), Nhân viên y tế (Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ), Công tác viên dân số, y tế (Thông tư  số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính); các chức danh này đều có quy định được hưởng phụ cấp từ nguồn ngân sách địa phương; tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP không đề cập việc bãi bỏ các chức danh tại các văn bản nêu trên.

Liên quan đến 04 chức danh nói trên, ngày 10/10/2019, UBND tỉnh đã có Văn bản số 6739/UBND-NC1 đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP. Ngày 02/01/2020, Bộ Nội vụ có Văn bản số 08/BNV-CQĐP về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và đang giao các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND vào kỳ họp cuối năm 2020, theo hướng bổ sung quy định mức phụ cấp cho các chức danh: Công an viên theo quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP; Thôn đội trưởng theo quy định tại Nghị định số 72/2020/NĐ-CP; Nhân viên y tế thôn kiêm cộng tác viên dân số, y tế theo Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Khi bổ sung quy định mức phụ cấp cho các chức danh nói trên thì tương ứng mức bồi dưỡng cho những người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố sẽ giảm 4 chức danh (Công an viên, thôn đội trưởng, nhân viên y tế thôn, cộng tác viên dân số, y tế); khi đó mức bồi dưỡng cho những người còn lại (ngoài 4 chức danh nói trên) sẽ tăng lên.

BBT

    Ý kiến bạn đọc