Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
15:33 09/08/2021

Câu hỏi 2: Đề nghị tỉnh kiến nghị Chính phủ quan tâm nghiên cứu, xem xét sửa đổi Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về chế độ đối với thôn, xóm nhằm động viên, khuyến khích hoạt động ở cơ sở. Hiện nay, quy định chế độ bồi dưỡng là không phù hợp và quá thấp, gây ảnh hưởngđến việc thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở, nhất là sau khi sáp nhập thôn xóm, địa bàn rộng, khối lượng công việc nhiều.

Trả lời:

Ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP [1] , trong đó quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia công việc khác ở thôn, tổ dân phố như sau: “Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận) không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có)”. Như vậy, Nghị định không quy định cụ thể chức danh và không đề cập việc chi trả phụ cấp hàng tháng cho người tham gia công việc khác ở thôn, tổ dân phố mà họ chỉ được hưởng bồi dưỡng khi tham gia các công việc ở thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và các nguồn quỹ khác (nếu có).

Ở tỉnh ta với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND [2] , trong đó đã quy định hỗ trợ mức bồi dưỡng hàng năm cho thôn, tổ dân phố để trả mức bồi dưỡng theo nhiệm vụ công việc khi cần như sau: Thôn, tổ dân phố loại 1 được hỗ trợ 25 triệu đồng/thôn, tổ dân phố/năm; Thôn, tổ dân phố loại 2 được hỗ trợ 22 triệu đồng/thôn, tổ dân phố/năm; Thôn, tổ dân phố loại 3 được hỗ trợ 20 triệu đồng/thôn, tổ dân phố/năm.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND, một số địa phương không căn cứ vào khối lượng nhiệm vụ, công việc để xác định mức bồi dưỡng mà đang thực hiện việc chia đều mức hỗ trợ của tỉnh cho những người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố theo hàng tháng, dẫn đến có một số người mức bồi dưỡng chưa tương xứng với khối lượng công việc thực hiện.

Ngày 08/12/2020, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 258/2020/NQ-HĐND [3] (thay thế Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND). Theo đó, tại Nghị quyết này đã bổ sung phụ cấp cho các chức danh: Thôn đội trưởng (bằng 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng và hưởng chế độ phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ); nhân viên y tế thôn, bản kiêm cộng tác viên dân số, y tế và gia đình (0,5 mức lương cơ sở/người/tháng đối với các xã vùng khó khăn và 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng đối với các xã còn lại); hỗ trợ bồi dưỡng theo chính sách đặc thù của tỉnh đối với chức danh Công an viên thôn, bảo vệ dân phố bằng 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng;

Việc bổ sung phụ cấp cho các chức danh nói trên thì mức bồi dưỡng tính bình quân của những người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố còn lại đã tăng lên gấp gần 02 lần so với mức tính bình quân tại Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Đồng thời liên sở: Nội vụ, Tài chính đã có hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 258/2020/NQ-HĐND (số 324/SNV-STC ngày 08/3/2021), trong đó hướng dẫn các thôn, tổ dân phố tùy tình hình thực tế bố trí kiêm nhiệm hợp lý các nhóm nhiệm vụ để tăng mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố.

Tuy nhiên, qua tiếp xúc cử tri tại một số địa phương vẫn còn ý kiến phản ánh chế độ đối dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố chưa tương xứng với khối lượng công việc, không tạo được động lực cho đội ngũ làm việc tại thôn, tổ dân phố.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã có Văn bản số 4068/UBND-TH 5 ngày 28/6/2021 về việc xây dựng lộ trình, kế hoạch xây dựng chính sách giai đoạn 2021-2025, trong đó giao các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh Nghị quyết số 258/2020/NQ-HĐND vào kỳ họp cuối năm 2021. Đồng thời kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2019/NĐ-CP phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương.


[1] Nghị định số 34/2019/NĐ-CP[1] ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, trong đó quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia công việc khác ở thôn, tổ dân phố.

[2] Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố.

[3] Nghị quyết số 258/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

BBT

    Ý kiến bạn đọc