Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
15:36 09/08/2021

Câu hỏi 3: Đề nghị chính quyền các cấp cần tăng cường hơn nữa việc giải quyết kịp thời theo thẩm quyền các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân ngay tại cơ sở từ khi phát sinh, hạn chế tối đa tình trạng đơn khiếu nại, tố cáo vượt cấp; triển khai việc rà soát, giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, tồn đọng

Trả lời:

3.1. Đối với kiến nghị đề nghị chính quyền các cấp tăng cường hơn nữa việc giải quyết kịp thời theo thẩm quyền các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân ngay tại cơ sở từ khi phát sinh, hạn chế tối đa tình trạng đơn khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Trả lời:

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo: Trong thời gian qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo [1] , riêng việc chỉ đạo giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh ngay từ khi phát sinh ở cơ sở Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp tục ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 05/8/2019  về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (thay thế Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 11/11/2013 về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cấp cơ sở).

- Về công tác tiếp công dân: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Cụ thể, ngày 27/5/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 02-QĐ/TU quy định về tiếp dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Các nội dung KNTC tại các phiên Tiếp công dân đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết kịp thời, đảm bảo theo quy định.

- Về kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân:

Các cấp chính quyền đã quan tâm chỉ đạo, giải quyết các vụ việc từ khi mới phát sinh, cụ thể: Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 các cấp hành chính đã giải quyết 480/550 vụ việc khiếu nại tố cáo, đạt tỷ lệ 87,27% (Khiếu nại: 307/354 vụ việc; Tố cáo: 173/196 vụ việc). Riêng ở cấp tỉnh đã giải quyết 21 vụ việc khiếu nại (trong đó đình chỉ giải quyết khiếu nại của 11 công dân do công dân tự nguyện rút đơn, ban hành 10 quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 theo quy định pháp luật), ban hành 01 Kết luận nội dung Tố cáo. Ngoài ra cơ quan hành chính các cấp đã tiếp nhận xử lý, trả lời 3071/3506 đơn kiến nghị phản ánh, đạt tỷ lệ 87,6%.

Mặc dù, chính quyền các cấp đã quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở. Tuy vậy vẫn chưa giải quyết kịp thời tất cả các vụ việc khiếu nại, tố cáo của người dân; nguyên nhân cơ bản là do một số vụ việc có tính chất phức tạp, có nhiều vướng mắc trong quá trình giải quyết. Trong thời gian tới UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn, các cấp chính quyền ở địa phương tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế đơn thư vượt cấp lên cấp trên.

- 3.2. Đối với kiến nghị đề xuất t riển khai việc rà soát, giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, tồn đọng.

Nội dung này, từ trước đến nay đã được thực hiện thường xuyên, liên tục; các cơ quan ở Trung ương (Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân trung ương) và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều Văn bản chỉ đạo về việc kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài [2] .

Năm 2016 Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành rà soát các vụ việc tồn đọng trên địa bàn tỉnh và có Báo cáo số 122/BC-ĐGS ngày 06/12/2016 về Kết quả giải quyết các vụ việc tồn đọng trong khiếu nại, tố cáo, phản ánh của tổ chức, công dân", trong đó Đoàn giám sát kiến nghị giải quyết 46 vụ việc tồn đọng ở các địa phương. UBND tỉnh đã nghiêm túc chỉ đạo và đến nay chỉ còn 04/46 vụ việc có tính chất phức tạp các cấp, các ngành đang tập trung giải quyết .

Tiển khai thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác và chỉ đạo các địa phương tự tiến hành rà soát các việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài [3] . Ngày 05/5/2021 UBND tỉnh tiếp tục ban hành Văn bản số 2635/UBND-NC giao Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương chỉ đạo rà soát lại quá trình xử lý các vụ việc, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng theo quy định pháp luật và theo đúng lộ trình, phương án các đơn vị, địa phương đã xây dựng; giao Thanh tra tỉnh đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Theo đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh cơ bản các vụ việc tồn đọng phát sinh đã được quan tâm, xử lý; Thanh tra tỉnh thường xuyên đôn đốc các đơn vị, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc tồn đọng, định kỳ hàng Quý tổng hợp báo cáo và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hướng chỉ đạo đối với các vụ việc còn vướng mắc hoặc vượt quá thẩm quyền.

Tuy đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài nhưng một số vụ việc phát sinh nhiều năm chưa giải quyết được dứt điểm là do nhiều nguyên nhân: Phần lớn các vụ việc tồn đọng là những vụ việc khó, phức tạp; đa số do lịch sử để lại, hồ sơ bị thất lạc, công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương còn nhiều sơ hở, chính sách pháp luật có sự thay đổi giữa các thời kỳ nên việc áp dụng pháp luật để giải quyết hết sức khó khăn. Mặt khác yêu cầu của Tỉnh đặt ra là phải giải quyết các vụ việc đảm bảo quy định pháp luật, nhưng phải có tính khả thi khi triển khai thực hiện và phải ổn định tình hình an ninh trật tự; do đó, một số vụ việc phức tạp phải xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh hoặc các bộ, ngành ở Trung ương nên còn kéo dài thời gian giải quyết.


[1] Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 13/3/2012 về tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Kết luận số 13-KL/TU ngày 28/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 12/9/2012 triển khai thực hiện Kết luận số  13-KL/TU ngày 28/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; VB số 334/UBND-TCD ngày 22/01/2014 v/v đôn đốc, chỉ đạo tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; VB số 38/UBND-TCD ngày 22/02/2019 chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết KNTC;  VB số 1873/UBND-TCD ngày 27/3/2020 v/v tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo; VB số 8652/UBND-TCD ngày 22/12/2021 về tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

[2] Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tồn đọng, phức tạp, kéo dài; Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng; Kế hoạch số 417/ KH-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh thực hiện Văn bản số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng trên địa bàn tỉnh; VB số 2942/UBND-NC ngày 11/5/2020 v/v tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc giải quyết các nội dung tồn đọng; VB số 1734/UBND-TCD 2 ngày 24/3/2020 v/v kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc tồn đọng trên địa bàn; VB số 972/UBND-NC ngày 23/02/2021 v/v tập trung xử lý và vụ việc tồn đọng phức tạp kéo dài; Kế hoạch sô 76/KH-UBND ngày 02/5/2019 chỉ đạo giải quyết một số vụ việc KNTC, KNPA đông người phức tạp, kéo dài…

[3] Văn bản: số 98/UBND-NC m ngày 24/5/2019, số 99/UBND-NC m ngày 27/5/2019; số 972/UBND-NC ngày 23/02/2021 yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung xử lý vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo nội dung kết luận tại Thông báo số 56-TB/TU ngày 22/01/2021 của Thường trực Tỉnh ủy.

BBT

    Ý kiến bạn đọc