Ngày 14/03/2023, Bộ Xây dựng có các văn bản: số 925/BXD-KTXD và số 928/BXD-QHKT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV.

14:26 21/03/2023

Ngày 03/03/2023, Bộ Tài chính có Văn bản số 2020/BTC-QLCS về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV

09:11 16/03/2023

Ngày 28/02/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1354/BKHĐT-TH về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

09:40 15/03/2023

Ngày 02/03/2023, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 2039/BGTVT-KCHT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV.

09:38 15/03/2023

Ngày 02/03/2023, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 2035/BGTVT-KCHT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

09:35 15/03/2023

Ngày 16/02/2023, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 362-BC/TTCP (nội dung số 4, mục 2, phần I) về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

08:00 06/03/2023

Ngày 18/01/2023, Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 583/BGTVT-KCHT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

13:56 13/02/2023

Bộ Công Thương có các văn bản: số 339/BCT-KHTC và số 373/BCT-KHTC ngày 19/01/2023 về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

13:54 13/02/2023

Ngày 02/02/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 401/BTNMT-PC về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

13:52 13/02/2023

Ngày 04/01/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản số 30/BTTTT-VP về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

13:49 13/02/2023

Ngày 06/02/2023, Bộ Nội vụ có văn bản số 370/BNV-CCVC về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

13:47 13/02/2023

Ngày 18/01/2023, Bộ Tài chính có Văn bản số 620/BTC-TCT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

13:47 13/02/2023

Ngày 17/01/2023, Bộ Y tế có Văn bản số 271/BYT-VPB1 về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

08:44 31/01/2023

Ngày 06/01/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ có Văn bản số 41/BKHCN-VP về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

08:42 31/01/2023

Ngày 22/12/2022, Bộ Nội vụ có Văn bản số 6593/BNV-TL về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

08:15 11/01/2023

Ngày 28/12/2022, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 13954/BGTVT-VT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

08:10 11/01/2023

Ngày 09/12/2022, Bộ Tài chính có Văn bản số 13037/BTC-HCSN ngày 09/12/2022 về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

09:30 21/12/2022

Bộ Tài chính có các văn bản: số 12965/BTC-QLG ngày 08/12/2022 và số 13180/BTC-HCSN ngày 13/12/2022 về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

09:28 21/12/2022

Ngày 11/12/2022, Bộ Nội vụ có Văn bản số 6306/BNV-BTĐKT ngày 11/12/2022 về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

09:24 21/12/2022

Ngày 10/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có Văn bản số 5720/UBND-TH1 về việc trả lời kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh gửi tới trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

14:48 13/10/2022