TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ I
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
13/NQ-HĐND Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 28/06/2016
12/NQ-HĐND Ban hành nội quy Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh 28/06/2016
11/NQ-HĐND Thông qua các danh mục công trình,dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung năm 2016 28/06/2016
10/2016/NQ-HĐND Một số cơ chế chính sách tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II vào năm 2018 28/06/2016
09/2016/NQ-HDND Nhiệm vụ Phát triển Kinh tế Quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016 27/06/2016
08/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/2016
07/NQ-HDND Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/2016
06/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/2016
05/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/2016
04/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/2016
03/NQ-HĐND Xác nhận số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. 27/06/2016
02/NQ-HDND Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/2016
01/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/2016