TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ V
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
82/2017/NQ-HĐND Quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp 13/12/2017
81/2017/NQ-HĐND Về việc ban hành Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 13/12/2017
80/NQ-HĐND Về việc thông qua Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động năm 2018 13/12/2017
79/2017/NQ-HĐND Một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 - 2020 13/12/2017
78/2017/NQ-HĐND Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh 13/12/2017
77/2017/NQ-HĐND Về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách nhà nước các cấp thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Tĩnh 13/12/2017
75/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 13/12/2017
74/2017/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 13/12/2017
73/NQ-HĐND Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 13/12/2017
72/2017/NQ-HĐND Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh 13/12/2017
71/NQ-HĐND Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 13/12/2017
70/2017/NQ-HĐND Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 13/12/2017
69/2017/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 13/12/2017
68/2017/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 13/12/2017
67/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn tại các xã: Cẩm Quan, Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên; Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà; Xuân Hội, huyện Nghi Xuân 13/12/2017
66/2017/NQ-HĐND Quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018 - 2025 13/12/2017
65/2017/NQ-HĐND Ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 13/12/2017
64/2017/NQ-HĐND Quy định tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và sửa đổi quy định đối tượng nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh 13/12/2017
63/2017/NQ-HĐND Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; nội dung chi và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 13/12/2017