TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết khóa XV
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
56/2013/NQ-HĐND Về Đề án “bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” 13/07/2013
142/2011/NQ-HĐND Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XV. ( Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2004-2011) 14/04/2011
135/2010/NQ-HĐND Về phân bổ dự toán thu chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2011 24/12/2010
139/2010/NQ-HĐND Về việc quy định bổ sung, điều chỉnh phí vệ sinh môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 24/12/2010
140/2010/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 24/12/2010
141/2010/NQ-HĐND Về nội dung, chương trình giám sát chuyên đề HĐND tỉnh năm 2011 24/12/2010
141/2010/NQ-HĐND Về nội dung, chương trình giám sát chuyên đề HĐND tỉnh năm 2011 24/12/2010
134/2010/NQ-HĐND Về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2011 24/12/2010
138/2010/NQ-HĐND Về việc phê duyệt kế hoạch tổng biên chế năm 2011 24/12/2010
136/2010/NQ-HĐND Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%)phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011-2015; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 24/12/2010
137/2010/NQ-HĐND Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 24/12/2010
133/2010/NQ-HĐND 13/10/2010
132/2010/NQ-HĐND Về thông qua đề án "Quản lý chất thải rắn trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2015 và định hướng những năm tiếp theo" 13/10/2010
131/2010/NQ-HĐND Về chức danh, số lượng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn; số lượng, chức danh, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố 13/10/2010
130/2010/NQ-HĐND Về chức danh, số lượng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn; số lượng, chức danh, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố 12/12/2009
109/2009/NQ-HĐND Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2008 12/12/2009
112/2009/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn Đề án tăng cường quản lý trong duy tu, bảo dưỡng và bảo trì công trình giao thông nông thôn 12/12/2009
113/2009/NQ-HĐND Về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập, dân lập, tư thục 12/12/2009
116/2009/NQ-HĐND Về việc phê duyệt Đề án thành lập trường THPT Cù Huy Cận, huyện Vũ Quang 12/12/2009
117/2009/NQ-HĐND Về chương trình ban hành NQ chuyên đề, chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2010 12/12/2009
99/2009/NQ-HĐND Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2009 25/06/2009
100/2009/NQ-HĐND Về việc phê duyệt kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục phổ thông năm 2009-2010 25/06/2009
101/2009/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2004-2011 25/06/2009
102/2009/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2004-2011 25/06/2009
103/2009/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2004-2011 25/06/2009