TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ XIII
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
201/NQ-HĐND Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 24/03/2020
200/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung danh mục Dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 24/03/2020
199/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân tại Ban tiếp công dân tỉnh; huyện, thị, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh 24/03/2020
198/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với người được cách ly y tế, chế độ bồi dưỡng người tham gia trực tiếp công tác phòng chống dịch và một số cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 24/03/2020
197/NQ-HĐND Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với trưởng công an, Phó Trưởng Công an và Công an viên thường trực các xã, thị trấn nghỉ việc để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn 24/03/2020
196/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn viện trợ và vốn vay kinh phí sự nghiệp cho sự nghiệp cho các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 24/03/2020
195/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 24/03/2020
194/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi một số Điều Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020 24/03/2020
192/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 24/03/2020
191/NQ-HĐND Nghị quyết vêv việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 24/03/2020