TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết khóa XVI
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
177/2016/NQ-HDND Quyết định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020 21/04/2016
176/2016/NQ-HDND Về việc xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư cộng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh 21/04/2016
175/2016/NQ-HDND Về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2016 trong kế hoạch đầu tư Trung hạn sử dụng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2016-2020 21/04/2016
1 74/NQ-HDND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 21/04/2016
173/NQ-HDND Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 21/04/2016
172/NQ-HDND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 21/04/2016
171/NQ-HDND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 21/04/2016
170/NQ-HDND Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tich UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 21/04/2016
158/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2016 12/12/2015
167/NQ-HĐND Về kết quả giám sát chuyên đề “công tác quản lý quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” 12/12/2015
169/NQ-HĐND Về Chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề và Chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 12/12/2015
168/NQ-HĐND Về kết quả giám sát tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, dân sự, kinh tế liên quan đến giải quyết công việc của công dân và doanh nghiệp 12/12/2015
166/2015/NQ-HĐND Về quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 12/12/2015
165/2015/NQ-HĐND Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo Nghị định 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 12/12/2015
164/2015/NQ-HĐND Về việc thông qua Kế hoạch biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2016 12/12/2015
163/NQ-HĐND Về việc đặt tên bổ sung một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 12/12/2015
162/2015/NQ-HĐND Về việc quy định một số chính sách phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2017 12/12/2015
161/2015/NQ-HĐND Về việc ban hành Bộ tiêu chí phân cấp đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 12/12/2015
159/2015/NQ-HĐND Phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030 12/12/2015
157/2015/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh “Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới” 12/12/2015
156/2015/NQ-HĐND Về việc bổ sung, tạm dừng thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 12/12/2015
155/NQ-HĐND Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 12/12/2015
154/NQ-HĐND Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2016 12/12/2015
153/2015/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 12/12/2015
152/2015/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 12/12/2015