TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ VIII
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
131/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 13/12/2018
130/2018/NQ-HĐND Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 13/12/2018
129/2018/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung nội dung về số lượng, mức khoán chi phụ cấp tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 165/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 13/12/2018
128/NQ-HĐND Thông qua Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức xã hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2019 13/12/2018
127/2018/NQ-HĐND Về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021 13/12/2018
126/NQ-HĐND Điều chỉnh, sát nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố; chuyển tên thành tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, can Lộc, Nghi Xuân, Hương Sơn và Hương Khê 13/12/2018
125/2018/NQ-HĐND Quy định một số mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 13/12/2018
124/2018/NQ-HĐND Sửa đổi Điều 6 của Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 13/12/2018
123/2018/NQ-HĐND Một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020 13/12/2018
122/2018/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại phụ lục 01, phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 13/12/2018
121/NQ-HĐND Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 13/12/2018
120/2018/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 13/12/2018
119/NQ-HĐND Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 13/12/2018
118/NQ-HĐND Thông qua Đề án hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 13/12/2018
117/2018/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 và Nghị quyết số 176/2016/NQ-HĐND ngày 21/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 13/12/2018
116/2018/NQ-HĐND Một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị thành phố Hà Tĩnh 13/12/2018
115/2018/NQ-HĐND Về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 13/12/2018
114/2018/NQ-HĐND Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 13/12/2018
113/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 13/12/2018
112/2018/NQ-HĐND Sửa đổi điểm đ, điểm g khoản 2 Điểm 5 của Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên đia bàn tỉnh Hà Tĩnh 13/12/2018
111/NQ-HĐND Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 13/12/2018
110/NQ-HĐND Dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2019 13/12/2018
109/NQ-HĐND Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 13/12/2018
108/2018/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 13/12/2018
107/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu 11/12/2018