TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ II
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
23/2016/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 162/2015/NQ-HĐND ngày 12/2/2015 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2017 24/09/2016
22/2016/NQ-HĐND Về việc quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020 24/09/2016
21/2016/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 24/09/2016
20/2016/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh 24/09/2016
19/2016/NQ-HĐND Về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và than bùn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 24/09/2016
18/2016/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo 24/09/2016
17/2016/NQ-HĐND Về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng Thị xã Hồng Lĩnh đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020 24/09/2016
16/2016/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ chính sách hỗ trợ cơ giới hóa được quy định tại tại Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 và Nghị quyết 157/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh 24/09/2016
15/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2017-2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 24/09/2016
14/2016/NQ-HĐND Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hà Tĩnh 24/09/2016