TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ XVIII
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
247/NQ-HĐND Nghị quyết dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2021 08/12/2020
267/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 08/12/2020
266/NQ-HĐND Nghị quyết Sáp nhập và đặt tên thôn, tổ dân phố tại thị xã Kỳ Anh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân 08/12/2020
265/2020/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo 08/12/2020
264/2020/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp, giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp và mức hỗ trợ trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 08/12/2020
263/2020/NQ-HĐND Nghị quyết Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi; người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 08/12/2020
262/2020/NQ-HĐND Nghị quyết Tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2017 về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh 08/12/2020
261/2020/NQ-HĐND Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh 08/12/2020
260/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Điều 5 Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 08/12/2020
259/NQ-HĐND Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư đô thị xứ Đồng Biền, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 08/12/2020
258/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố 08/12/2020
257/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2021 08/12/2020
256/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 08/12/2020
255/2020/NQ-HĐND Nghị quyết Tiếp tục thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh 06/12/2020
254/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc danh mục dự kiến đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 06/12/2020
253/2020/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 06/12/2020
252/2020/NQ-HĐND Nghị quyết Một số chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 06/12/2020
251/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 06/12/2020
250/2020/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 06/12/2020
249/NQ-HĐND Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 06/12/2020
248/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 06/12/2020
246/2020/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang thực hiện đến hết năm 2021 06/12/2020
245/2020/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh 06/12/2020
244/2020/NQ-HĐND Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 06/12/2020
243/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 06/12/2020