TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ III
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
26/NQ-HĐND Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 15/12/2016
44/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017 15/12/2016
43/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 15/12/2016
42/NQ-HĐND Thông qua Đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh” 15/12/2016
41/NQ-HĐND Về việc đổi tên thôn Nhà Đườm thành thôn Thống Nhất tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà; điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên thôn tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh và xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà 15/12/2016
40/NQ-HĐND Thông qua Đề án “Thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh” 15/12/2016
39/NQ-HĐND Về việc thông qua Kế hoạch tinh giản biên chế công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2016-2021 15/12/2016
38/NQ-HĐND Về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn các huyện Nghi Xuân, Đức Thọ và Hương Sơn 15/12/2016
37/2016/NQ-HĐND Quy định cụ thể một số điểm của Nghị định 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn 15/12/2016
36/NQ-HĐND Thông qua Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 15/12/2016
35/NQ-HĐND Phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững giai tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020 15/12/2016
34/NQ-HĐND Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 15/12/2016
33/2016/NQ-HĐND Về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện Nghi Xuân và huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 15/12/2016
32/2016/NQ-HĐND Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018 15/12/2016
31/2016/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh 15/12/2016
30/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 15/12/2016
29/NQ-HĐND Về việc thông qua Kế hoạch biên chế công chức, viên chức, người lao động năm 2017 15/12/2016
28/2016/NQ-HĐND Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 15/12/2016
27/NQ-HĐND Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 15/12/2016
26/2016/NQ-HĐND Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 15/12/2016
25/NQ-HĐND Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2017 15/12/2016
24/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2017 15/12/2016