TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ XV
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
226/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 08/07/2020
225/NQ-HĐND Nghị quyết sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại các xã, thị trấn thuộc các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà 08/07/2020
224/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 15/12/2018 của HĐND tỉnh 08/07/2020
223/NQ-HĐND Nghị quyết về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn các huyện Vũ Quang, Hương Sơn 08/07/2020
222/2020/NQ-HĐND Nghị quyết quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 08/07/2020
221/2020/NQ-HĐND Nghị quyết quy định một số chính sách về công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030 08/07/2020
220/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua danh mục các công trình, dự án phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất; danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2020 08/07/2020
219/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; bổ sung danh mục, hạn mức vốn dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 08/07/2020
218/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân - Giai đoạn 1 08/07/2020
217/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn năm 202 vốn vay kinh phí sự nghiệp vốn nước ngoài cho Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, tỉnh Hà Tĩnh 08/07/2020
216/2020/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 08/07/2020
215/2020/NQ-HĐND Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo 08/07/2020
214/2020/NQ-HĐND Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covd-19 08/07/2020
213/22020/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 08/07/2020
212/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 08/07/2020
211/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 20/07/2020
210/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 16/07/2020