TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Nghi quyết khóa XVIII
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
87/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định, điều chỉnh, bãi bỏ chủ đầu tư một số dự án đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 25/08/2022
86/NQ-HĐND Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 25/08/2022
85/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 25/08/2022
84/NQ-HĐND Nghị quyết Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh giai đoạn 2022-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 25/08/2022
83/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung 6 tháng cuối năm 2022 15/07/2022
75/2022/NQQ-HĐND Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức, phân bổ ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 15/07/2022
72/2022/NQQ-HĐND Nghị quyết quy định một số chính sách giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 15/07/2022
70/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 15/07/2022
82/NQ-HĐND Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 15/07/2022
81/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 15/07/2022
80/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 15/07/2022
79/QNQ-HĐND Đặt tên một số tuyến đường trên đại bàn thị xã Kỳ Anh 15/07/2022
78/NQ-HĐND Điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại các huyện: Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Sơn 15/07/2022
77/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 15/07/2022
76/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 15/07/2022
75/NQ-HĐND Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 15/07/2022
74/2022/NQ-HĐND Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 15/07/2022
73/2022/NQ-HĐND Nghị quyết về phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh 15/07/2022
71/2022/NQ-HĐND Một số cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực Y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025 15/07/2022
68/2022/NQQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Tĩnh 15/07/2022
74/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 24/06/2022
73/NQ-HĐND Bãi bỏ một số nội dung tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh 24/06/2022
72/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 29/04/2022
71/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua danh mục các công trình danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ (bổ sung) năm 2022 29/04/2022
70/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2032, tầm nhìn đến 2050 29/04/2022