TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Nghi quyết khóa XVIII
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
136/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 20/10/2023
135/NQ-HĐND Điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn đầu từ các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2022-2025 và năm 2022 20/10/2023
134/NQ-HĐND Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 20/10/2023
133/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và than bùn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 22/09/2023
132/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định số lượng hợp đồng lao động giảng dạy tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh năm học 2023 - 2024 22/09/2023
131/NQ-HĐND Nghị quyết Giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2023 22/09/2023
130/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 22/09/2023
129/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Nhiệm vụ, dự toán, khảo sát, lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu thương mại dịch vụ, du lịch và thể thao phía Tây Nam huyện Thạch Hà 22/09/2023
128/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng Hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh 22/09/2023
112/2023/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030 22/09/2023
111/2023/NQ-HĐND Quy định chức danh, mức phụ cấp và kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức hỗ trợ hàng tháng và mức phụ cấp kiêm nhiệm của người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp đối với một số chức danh khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 22/09/2023
110/2023/NQ-HDND Nghị quyết Về đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 13/07/2023
109/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 13/07/2023
108/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Chính sách hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế giai đoạn 2023-2025 13/07/2023
107/2023/NQ-HĐND Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 13/07/2023
106/2023/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 13/07/2023
105/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 13/07/2023
104/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định về mức chi ngân sách nhà nước cho một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 13/07/2023
103/2023/NQ-HĐND Nghị quyết quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 13/07/2023
102/2023/NQ-HĐND Nghị quyết quy định biểu mẫu, thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương 13/07/2023
101/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 13/07/2023
127/NQ-HĐND Nghị quyết Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2045 13/07/2023
126/NQ-HĐND Nghị quyết Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ từ năm 2023 13/07/2023
125/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024 13/07/2023
124/NQ-HĐND Nghị quyêt về việc phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 13/07/2023