TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ VII
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
101/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 16/07/2018
100/NQ-HĐND Về việc đề nghị công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh 16/07/2018
99/2018/NQ-HĐND Về mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 16/07/2018
98/2018/NQ-HĐND Về củng cố, phát triển hệ thống mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 16/07/2018
97/2018/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phương tiện nghe - xem thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 16/07/2018
96/2018/NQ-HĐND Phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 16/07/2018
95/NQ-HĐND Thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo 16/07/2018
94/2018/NQ-HĐND Một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 16/07/2018
93/2018/NQ-HĐND Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ, giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo 16/07/2018
92/NQ-HĐND Đặt tên, điều chỉnh một số tuyến đường tại thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên; thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê; thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc 16/07/2018
91/2018/NQ-HĐND Một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 16/07/2018
90/NQ-HĐND Về việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 16/07/2018
88/2018/NQ-HĐND Về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018 16/07/2018
87/2018/NQ-HĐND Quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 16/07/2018
85/2018/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018 16/07/2018
84/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 16/07/2018