TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết khóa XVII
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
277/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2021 28/04/2021
2021/276/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở chuyến vận chuyển container và đối tượng có hàng hoá vận chuyển bằng container qua cảng 28/04/2021
275/2021/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 172/2019/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh 28/04/2021
274/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 16/04/2021
273/NQ-HĐND Nghị quyết về về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 16/04/2021
272/2021/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 và nghị quyết số 209/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của HĐND tỉnh 18/03/2021
271/2021/NQ-HĐND Nghị quyết tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế dộ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 18/03/2021
270/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 18/03/2021
269/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư và điều chinh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 18/03/2021
268/NQ-HĐND Nghị quyết quy định một số nội dung về kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 18/03/2021
247/NQ-HĐND Nghị quyết dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2021 08/12/2020
267/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 08/12/2020
266/NQ-HĐND Nghị quyết Sáp nhập và đặt tên thôn, tổ dân phố tại thị xã Kỳ Anh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân 08/12/2020
265/2020/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo 08/12/2020
264/2020/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp, giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp và mức hỗ trợ trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 08/12/2020
263/2020/NQ-HĐND Nghị quyết Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi; người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 08/12/2020
262/2020/NQ-HĐND Nghị quyết Tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2017 về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh 08/12/2020
261/2020/NQ-HĐND Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh 08/12/2020
260/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Điều 5 Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 08/12/2020
259/NQ-HĐND Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư đô thị xứ Đồng Biền, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 08/12/2020
258/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố 08/12/2020
257/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2021 08/12/2020
256/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 08/12/2020
255/2020/NQ-HĐND Nghị quyết Tiếp tục thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh 06/12/2020
254/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc danh mục dự kiến đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 06/12/2020