Tài liệu Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
08:22 30/03/2023

Chương trình kỳ họp

CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA UBND TỈNH

1. 30/TTr-UBND Về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án khai thác, chế biến đá xây dựng khu vực núi Ông Cương, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc

- Dự thảo Nghị quyết

2. 1079/TTr-UBND điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển Lộc Hà, tỷ lệ 1/2.000

- Dự thảo Nghị quyết

3. 95/TTr-UBND Tờ trình thông qua Nhiệm vụ, dự toán khảo sát địa hình lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, tỷ lệ 1/2.000

- Dự thảo Nghị quyết

4. 94/TTr-UBND Tờ trình thông qua Nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách, tỷ lệ 1/2.000

- Dự thảo Nghị quyết

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA HĐND TỈNH

1. 121/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển Lộc Hà

2. 122/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra nhiệm vụ lập điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách

3. 123/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra nhiệm vụ lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà

4. 124/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án khai thác, chế biến đá xây dựng khu vực núi Ông Cương, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc

5. 125/BC-HĐND Báo cáo Tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - N gân sách

Tải toàn bộ tài liệu

ĐN

    Ý kiến bạn đọc