Tài liệu kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
10:47 30/11/2022

Chương trình kỳ họp thứ 11

Sơ đồ chổ ngồi kỳ họp thứ 11

I . BÁO CÁO UBND TỈNH

1. 489/BC-UBND Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

- Phụ lục

2. 495/BC-UBND  Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022; Phương án phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023

- Phụ lục báo cáo

2. 488/BC-UBND Báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

3 . 445/BC-UBND  Báo cáo c ông tác Bảo vệ môi trƣờng năm 2022

4 . 426/BC-UBND Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật10 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

5 . 455/BC-UBND Báo cáo k ết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, đấu tranh PCTN năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

6 . 444/BC-UBND  Báo cáo Cập nhật kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVIII

7 . 461/BC-UBND Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

8 . Kế hoạch Tài chính ngân sách Nhà nước 03 năm 2023 - 2025

9 . 480/BC-UBND Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2022

10. 496/BC-UBND Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị củacử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII

11. 500/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

II. TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA UBND TỈNH

Tờ trình Về việc đề nghị phê chuẩn và ban hành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

- Dự thảo nghị quyết

1. 476/TTr-UBND Dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

- Dự thảo nghị quyết

2. 473/TTr-UBND Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025

- Dự thảo nghị quyết

3. 460/TTr-UBND Về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừngsang thực hiện Dự án Đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1, đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

4. 457/TTr-UBND thông qua quy định về cơ chế huy động, lồng ghép nguồn vốn thực hiệncác chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

- Dự thảo nghị quyết

5. 463/TTr-UBND Về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự áncần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc năm 2023

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3

- Phụ lục 4

6. 467/TTr-UBND Tờ trình Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Dự thảo nghị quyết

7. 447/TTr-UBND Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2030

- Dự thảo nghị quyết

8 . 469/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quyđịnh một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

- Dự thảo nghị quyết

9 . 448/TTr-UBND Tờ trình Dự thảo Nghị quyết một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

- Dự thảo nghị quyết

10. 488/TTr-UBND Tờ trình về việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

- Dự thảo nghị quyết

11. 490/TTr-UBND Tờ trình về một số chính sách hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trƣờng giai đoạn 2023-2025

- Dự thảo nghị quyết

12. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

- Dự thảo nghị quyết

13. 546/TTr-HĐND Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Dự thảo Nghị quyết

14. 492/TTr-UBND Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022-2023

- Dự thảo nghị quyết

15. 545/TTr-HĐND Tờ trình Ban hành Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề về các khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu và cơ chế xi măng trên địa bàn tỉnh

- Dự thảo nghị quyết

16. 493/TTr-UBND Tờ trình Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

- Phụ luc 1

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3

- Dự thảo nghị quyết

1 7. Tờ trình Về việc đề nghị phê chuẩn và ban hành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

- Dự thảo nghị quyết

18.495/TTr-UBND Tờ trình về việc phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023

- Dự thảo nghị quyết

19. 510/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị giao Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và lao động hợp đồng năm 2023

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

Báo cáo Tình hình thực hiện biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2022; Kế hoạch biên chế năm 202 3

20. 499/TTr-UBND Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tưmột số dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạnnguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

- Dự thảo nghị quyết

III. BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA HĐND TỈNH

1. 542/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022;phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

2.557/BC-HĐND Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

3. 522/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022; nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

4. 560/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

5. 538/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022

- Phụ lục báo cáo

1. 523/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Tổ đại biểu HĐNDtrước Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII

2. 537/BC-ĐGS Kết quả giám sát chuyên đề “Thực trạng, hiệu quả và tính bền vững của các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn tỉnh”

BÁO CÁO THẨM TRA BAN PHÁP CHẾ

1. 555/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh

2. 558/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật năm 2022

BÁO CÁO THẨM TRA BAN VHXH

1. 526/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

2. 527/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Quy định một số chính sách đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và nội dung,mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

3. 528/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối vớicơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; chính sách hỗ trợ tiền đóng học phínăm học 2022-2023

4. 540/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2030

5. 541/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2023-2025

BÁO CÁO THẨM TRA BAN KTNS

1 . 529/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023

2 . 530/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021của Hội đồng nhân dân tỉnh

3. 531/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về cơ chế huy động, lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

4. 532/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm cảng nước sâuVũng Áng - Sơn Dương

5. 533/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

6.534/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

7.547/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

8. 548/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường giai đoạn 2023-2025

9.549/BC-HĐND  Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

10. 550/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

11. 551/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022;Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

12. 552/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

13. 553/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

1 4.554/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

CÁC BÁO CÁO  KHÁC

1. 1144/BC-TA . Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm vụ giải pháp năm 2023

2. 1263/BC-THADS. Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

3. 542/BC-VKSND. Báo cáo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ 11

4. Bài phát biểu của UBMTTQ tỉnh

5. Đề cương báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP

1. Trả lời chất vấn sở lao động Thương binh và Xã hội

2. Trả lời chất vấn sở Xây dựng

3. Trả lời chất vấn sở Nông nghiệp PTNT

4. Trả lời chất vấn sở Y tế

5. Trả lời chất vấn sở Giáo dục và Đào tạo

6. Trả lời chất vấn sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Tải toàn bộ tài liệu

ĐN

    Ý kiến bạn đọc