Tài liệu kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
08:41 27/04/2022

Sơ đồ chổ ngồi

Chương trình kỳ họp

BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA UBND TỈNH

1. 133/TTr-UBND điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Phụ lục kèm theo

- Dự thảo Nghị quyết

2. 124/TTr-UBND đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARSCoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (chưa bao gồm chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2) tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

3. 137/TTr-UBND Tờ trình ban hành Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021

- Phụ lục

- Dự thảo Nghị quyết

4. 135/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ một số dự án thuộc Chƣơng trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh chủ trương đầu tƣ một số dự án đầu tƣ công trên địa bàn tỉnh

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục

5. 129/TTr-UBND Tờ trình về việc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án Đườngng từ Quốc lộ 12C đi khu liên hợp gang thép Formosa, tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo Nghị quyết

6. 139/TTr-UBND Tờ trình về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8A đoạn Km54+468 - Km67, huyện Hương Sơn

- Dự thảo Nghị quyết

7. 141/TTr-UBND Tờ trình về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang xây dựng Tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi vào lưới điện quốc gia

- Dự thảo Nghị quyết

8. 140/TTr-UBND Tờ trình về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án khai thác mỏ đất san lấp thôn Yên Thượng, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà

- Dự thảo Nghị quyết

9. 147/TTr-UBND Tờ trình Quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dư thảo nghị quyết

10. 127/TTr-UBND Tờ trình quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

123/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ (bổ sung) năm 2022

- Phụ lục 1 thu hồi đất

- Phụ lục 2 chuyển mục đích sử dụng đất

- Phụ lục 3

- Phụ lục 4

- Dự thảo nghị quyết

II. BÁO CÁO THẨM TRA CÁC BAN HĐND

BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH

108/BC-HĐND. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021

109/BC-HĐND. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh

110/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

111/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2022

112/BC-HĐND  Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

113/BC-HĐND Báo cáo tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI

114/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

115/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tải toàn bộ

ĐN

    Ý kiến bạn đọc