Tài liệu kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
14:58 21/09/2023

TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

410/TTr-UBND. Tờ trình về việc đề nghị giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2023
- Phụ lục kèm theo

- Dự thảo nghị quyết

402/TTr-UBND Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định số lượng hợp đồng lao động giảng dạy tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh năm học 2023-2024

- Dự thảo nghị quyết

411/TTr-UBND Tờ trình v ề việc đề nghị ban hành Nghị quyết chức danh, mức phụ cấp và kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức hỗ trợ hàng tháng và mức phụ cấp kiêm nhiệm của người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp đối với một số chức danh khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

387/TTr-UBND. Tờ trình v ề việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh về thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và than bùn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030

- Dự thảo nghị quyết

391/TTr-UBND. Về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030

- Dự thảo nghị quyết

408/TTr-UBND Tờ trình, dự thảo nghị quyết thông qua Nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu thương mại dịch vụ, du lịch và thể thao phía Tây Nam huyện Thạch Hà

- Dự thảo Nghị quyết

393/TTr-UBND. Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công

407/TTr-UBND quyết định chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với dự án Nâng cấp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ Trụ sở Thanh tra tỉnh

- Dự thảo nghị quyết

413TTr-UBND. Về đề xuất ban hành Nghị quyết hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng

- Dự thảo nghị quyết

BÁO CÁO THẨM TRA CÁC BAN HĐND TỈNH

BAN PHÁP CHẾ

483/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp và kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức hỗ trợ hàng tháng và mức phụ cấp kiêm nhiệm của người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp đối với một số chức danh khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

484/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quyết định số lượng hợp đồng lao động giảng dạy tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh năm học 2023-2024

485/BC-HĐND. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2023

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

477/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

478/BC-HĐND. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 – 2020 và định hướng đến năm 2030

479/BC-HĐND. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

480/BC-HĐND. Báo cáo thẩm tra nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu thương mại, dịch vụ, du lịch và thể thao phía Tây Nam huyện Thạch Hà

481/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng

Tải toàn bộ tài liệu

ĐN

    Ý kiến bạn đọc