Tài liệu kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
06:58 12/07/2023

Chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII

Sơ đồ chổ ngồi buổi sáng

Sơ đồ chổ ngồi buổi chiều

I. CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH TRÌNH KỲ HỌP

1. B áo cáo tình hình kinh tế - xã hội  6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

273/BC-UBND Báo cáo t ình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

- Phụ lục báo cáo

279/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

285/BC-UBND Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2023

240/BC-UBND Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, đấu tranh PCTN 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

271/BC-UBND Kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

296/BC-UBND Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII

II. CÁC TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP

286/TTr-UBND Tờ trình, Dự thảo nghị quyết v ề việc ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023

266/TTr-UBND Tờ trình v ề việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về mức chi ngân sách nhà nước cho một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

282/TTr-UBND Tờ trình về chính sách hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế giai đoạn 2023 - 2025

- Dự thảo nghị quyết

- Danh mục bệnh hiểm nghèo

- Mẫu đơn xin hỗ trợ

292/TTr-UBND Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết về việc đề nghị thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024

- Báo cáo KH dự kiến đầu tư công năm 2024

- Phụ lục kèm theo

249/TTr-UBND Tờ trình đ ề nghị thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

263/TTr-UBND Tờ trình v ề việc thông qua đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2045

- Dự thảo Nghị quyết

265/TTr-UBND Tờ trình Quy định các khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

269/TTr-UBND Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025

- Dự thảo nghị quyết

294/TTr-UBND Tờ trình kèm Dự thảo nghị quyết chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn và thông qua nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi một số dự án đầu tư công

275/TTr-UBND Tờ trình kèm Dự thảo nghị quyết v ề việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương
giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

224/TTr-UBND Tờ trình v ề việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Dự thảo nghị quyết

235/TTr-UBND Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết v ề việc ban hành Nghị quyết s ửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

253/TTr-UBND Tờ trình v ề việc sửa đổi quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

250/TTr-UBND Tờ trình v ề việc sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

352 TTr-HĐND Tờ trình về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024

- Dự thảo nghị quyết

252/TTr-UBND Tờ trình v ề việc quy định biểu mẫu, thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán, phân bổ ngân sách và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương


- Dự thảo nghị quyết

295/TTr-UBND Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết v ề việc phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

244/TTr-UBND Về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại núi Động Mòi, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên phục vụ thi công xây dựng đoạn Km514+300 - Km544+300 Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng, thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025

- Dự thảo nghị quyết

260/TTr-UBND Dự thảo Nghị quyết về đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Dự thảo nghị quyết

138/TTr-UBND Đề nghị bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- Dự thảo nghị quyết

297/TTr-UBND Tờ trình v ề việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ từ năm 2023

- Dự thảo nghị quyết

- Danh mục thu hồi đất

- Danh mục chuyển mục đích sử dụng

256/TTr-UBND Về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Hạ tầng Khu du lịch biển huyện Lộc Hà

268/TTr-UBND Về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Công trình cải tạo bình diện 1 đoạn Km354+906,70 đến Km355+481,19 (lý trình đường sắt) qua tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh-Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

243/TTr-UBND Tờ trình về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại núi Đồng Chiêng, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên phục vụ thi công xây dựng đoạn Km514+300 - Km544+300 Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng, thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025

244/TTr-UBND Về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại núi Động Mòi, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên phục vụ thi công xây dựng đoạn Km514+300 - Km544+300 Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng, thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025

257/TTr-UBND Tờ trình v ề việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại mỏ Lưu Vĩnh Sơn 2, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà phục vụ thi công Dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi (Km479+117,18 - Km514+441,33), thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025

283/TTr-UBND Về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đểkhai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại mỏ đất Lưu Vĩnh Sơn 3, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà phục vụ thi công Dự án thành phần đoạn BãiVọt - Hàm Nghi (Km479+117,18 - Km514+441,33), thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

291/TTr-UBND Về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại mỏ đất Đất Đỏ 2, xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh phục vụ thi công Gói thầu số 12-XL của Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025

299/TTr-UBND Tờ trình Về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại mỏ đất xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc phục vụ thi công Dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025

Dự thảo nghị quyết (9 dự án)

III. BÁO CÁO CỦA HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH

351 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

364 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

368 Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

331 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

333/BC-ĐGS Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tình hình hoạt động, việc thực hiện cơ chế tự chủ, mô hình tổ chức
của các Bệnh viện, Trung tâm Y tế công lập trên địa bàn tỉnh

361. Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVIII

Báo cáo Tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Tổ đại biểu HĐND trước Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII

IV. BÁO CÁO THẨM TRA CÁC BAN HĐND TỈNH

BAN PHÁP CHẾ

365/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật sáu tháng đầu năm 2023

366/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

367/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh

368/BC-ĐGS Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

338/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội,thu chi ngân sách, đầu tư công, chỉ đạo điều hành 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2023

339/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2045

340/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024

341/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

342/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

343/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

344/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định biểu mẫu, thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán, phân bổ ngân sách và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương

345/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

346/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi ngân sách nhà nước cho một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

347/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

356/​BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn và thông qua nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi một số dự án đầu tư công

357/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

358/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

359 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2023

360/BC-HĐND Tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

361/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVIII

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI

335/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định các khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

337/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợđối với người thuộc hộ nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế giai đoạn 2023-2025

354/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025

362/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 (lĩnh vực văn hóa - xã hội)

363/BC-HĐND Báo cáo t ổng hợp các nội dung thẩm tra thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội

355/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định các khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

V. BÁO CÁO CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

1. Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV

2. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ 14

3. Công tác Thi hành án dân sự 6 tháng năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tiếp theo trình Hội đồng nhân dân tỉnh

4. Tòa an nhân dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

5. Bài phát biểu của UBMTTQ tỉnh

VI. BÁO CÁO TRẢ LỜI CHẤT VẤN

1. Sở Nông nghiệp PTNT Báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14

2. Sở Giáo dục và Đào tạo Báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14

3. Sở Nội vụ Báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14

4. Sở Công thương Báo cáo trả lời chất vấn kỳ họp thứ 14

5. Sở Y tế Báo cáo trả lời chất vấn kỳ họp thứ 14

6. Sở TNMT Báo cáo trả lời chất vấn kỳ họp thứ 14

7. Sở Thông tin và Truyền thông Báo cáo trả lời chất vấn kỳ họp thứ 14

Tải toàn bộ tài liệu

ĐN

    Ý kiến bạn đọc