Tài liệu Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
22:30 31/10/2021

Chương trình Kỳ họp

Sơ đồ chổ ngồi

I. BÁO CÁO, TỜ TRÌNH UBND TỈNH

1. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 48/2017/NQHĐND ngày 15 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

- Dự thảo Nghị quyết

2. Tờ trình về việc ban hành một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh

- Dự thảo Nghị quyết

3. Tờ trình về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cẩm Nhượng tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên

- Dự thảo Nghị quyết

4. Tờ trình về việc thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

- Dự thảo Nghị quyết

5. Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2021

Tờ trình số 422/TTr-UBND  về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2021

- Dự thảo Nghị quyết

- Tổng hợp danh mục công trình, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021

- T ổng hợp danh mục công trình, dự án chuyển mcuj đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021

- Tổng hợp danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất (bổ sung) năm 2021

- Tổng hợp danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất ( bổ sung) năm 2021

6. Tờ trình về việc thông qua Đề án di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

- Đề án di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2 xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh

- Phụ lục

- Dự thảo Nghị quyết

7. Tờ trình về việc đề nghị trình HĐND ban hành Nghị Quyết quy định giá thu tiền sửdụng đất tái định cư đối với các hộ dân tại Khu tái định cư Đông Yên, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh

-  Phụ lục HĐND

- Phụ lục UBND

- Dự thảo Nghị quyết

8. Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với thành viên Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID tại cộng đồng

- Phụ lục

- Dự thảo Nghị quyết

9. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025

- Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

- phụ lục

10. Tờ trình về việc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ và điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ một số dự án đầu tƣ công trên địa bàn tỉnh

- Dự thảo Nghị quyết

11. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2026

- Đề án

- Dự thảo nghị quyết

12. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2026”

- Đề án

- Dự thảo Nghị quyết

13. Dự thảo Nghị quyết bảo đảm an ninh nông thôn, đô thị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2026

II. BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA HĐND

BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH

1. 444/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

2. 445/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cẩm Nhượng tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên

3. 446/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về giá thu tiền sử dụng đất tái định cư đối với các hộ dân tại Khu tái định cư Đông Yên, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh

4. 447/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

5. 448/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi,thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

6. 449/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (bổ sung) năm 2021

7. 450/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

8. 451/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh

9. 452/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh

BAN PHÁP CHẾ

1 . 454/BC-HĐND. Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết đảm bảo cơ sở vật Chất cho công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2026

- Dự thảo Nghị quyết kèm báo cáo thẩm tra 454:

2. 455/BC-HĐND. Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2026

- Dự thảo Nghị quyết kèm báo cáo thẩm tra 455:

3. 456/BC-HĐND. Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bảo đảm an ninh nông thôn, đô thị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2026

- Dự thảo Nghị quyết kèm báo cáo 456:

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. 443/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

Tải toàn bộ tài liệu


    Ý kiến bạn đọc