Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
11:15 12/07/2022

Sơ đồ chổ ngối kỳ họp thứ 8

Chương trình kỳ họp

BÁO CÁO UBND TỈNH

1 . Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm

- Phụ lục báo cáo

2. Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022

3. 243/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022

4. 247/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, đấu tranh PCTN 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

5. 458/BC-UBND Báo cáo kết quả phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 5 tháng đầu năm 2022

6. 254. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII và các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 533/BC-HĐND ngày 14/12/2021

7. 273/BC-UBND Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2022

8. 270/BC-UBND Báo cáo Tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVIII

TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP

1. 224/TTr-UBND Tờ trình về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Đê Tả Nghèn, huyện Lộc Hà

2. 225/TTr-UBND Tờ trình về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng

- Dự thảo nghị quyết

3. 248/TTr-UBND Tờ trình về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương, tỉnh và tỷ lệ vốn đối ứng của Ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025

- Dự thảo nghị quyết

4. 249/TTr-UBND Tờ trình Về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung 6 tháng cuối năm 2022

- Dự thảo nghị quyết

5. 242/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

6. 244/TTr-UBND Tờ trình Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

7. 231/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại các huyện: Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Sơn

- Dự thảo nghị quyết

8. 246/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

- Dự thảo nghị quyết

9. 253/TTr-UBND Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Kỳ Anh

- Phụ lục

- Dự thảo nghị quyết

10. 256/TTr-UBND Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực Y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2025

- Dự thảo nghị quyết

11. 267/TTr-UBND Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

12. 269/TTr-UBND Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025

- Dự thảo nghị quyết

13. 268/TTr-UBND Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

- Dự thảo nghị quyết

14. 271/TTr-UBND Tờ trình, Dự thảo NQ  quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

15. Tờ trình, Dự thảo NQ  Về việc ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022

16. 249/TTr-UBND Về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung 6 tháng cuối năm 2022

- Dự thảo nghị quết

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

235/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

268/BC-HĐND Báo cáo Kết quả giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ giai đoạn 2020 – 2022

264/BC-HĐND Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

260/BC-HĐND Báo cáo Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Văn hoá - Xã hội ội đồng nhân dân tỉnh

236/TTr-HĐND Tờ trình Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023

- Dự thảo nghị quyết

BÁO CÁO THẨM TRA CÁC BAN HĐND

BAN PHÁP CHẾ

265/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, ội đồng nhân dân tỉnh; các kiến nghị của hường trực ội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 533/BC- D ngày 14/12/2021

266/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra về việc đề nghị điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại các huyện: Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Sơn

267/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI

256/BC-UBND Báo cáo Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022

257/BC-UBND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Nghị quyết quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025

258/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025

259/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

261/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Kỳ Anh

262/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực Y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2025

BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH

241/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư công, chỉ đạo điều hành 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2022

242/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phẩn bổ ngân sách Trung ương, tỉnh và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025

243/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

245/BC-HĐND  Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh

246/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

247/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

248/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2022

249/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

250/BC-HĐND Báo cáo Tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

251/BC-HĐND Báo cáo  Kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVIII

BÁO CÁO CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

1. 270/BC-VKS Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân trinh tại kỳ họp thứ 8

2. 715/BC-THADS Công tác thi hành án dân sự 6 tháng năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

3. 551/BC-TAND Báo cáo kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm

4. Báo cáo hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh

BÁO CÁO TRẢ LỜI CHẤT VẤN

- Sở Tài nguyên môi trường

- Sở Lao động Thương binh - Xã hội

- Sở Xây dựng

- Tòa án nhân dân tỉnh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Sở Tài chính

Tải toàn bộ tài liệu

ĐN

    Ý kiến bạn đọc