Tài liệu kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
19:51 06/11/2022

I. BÁO CÁO TỜ TRÌNH CỦA UBND TỈNH

Chương trình kỳ họp thứ 10

2. 422/TTr-UBND Tờ trình về việc ban hành Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

3. 421/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025

- Dự thảo nghị quyết

4. 419/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

5. 382/TTr-UBND Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về phân bổ dự toán vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí

- Dự thảo nghị quyết

6. 377/TTr-UBND Tờ trình kèm Dự thảo nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 và năm 2022

- Phụ lục kèm theo

7. 424/TTr-UBND Tờ trình Dự thảo Nghị quyết "Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 66/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”

- Dự thảo nghị quyết

8. 413/TTr-UBND Tờ trình, Dự thảo nghị quyết  về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tƣ công năm 2022 và phân khai vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tƣ, nhiệm vụ quy hoạch cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 và năm 2022

- Phụ lục

II. BÁO CÁO THẨM TRA BAN KTNS HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1.444/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; phân khai vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch giai đoạn 2021-2025 và năm 2022

2.445/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 và năm 2022

3 . 446/BC-HĐND. Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

4 . 447/BC-HĐND. Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

5 . 448/BC-HĐND. Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

6 . 449/BC-HĐND. Báo cao Tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

III. BÁO CÁO THẨM TRA BAN VH-XH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1. 451/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân bổ dự toán vốn sự nghiệp ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí

2. 454/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 66/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

3. 455 Báo cáo Tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII

Tải toàn bộ tài liệu

ĐN

    Ý kiến bạn đọc