Tài liệu Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
07:50 13/07/2021

Sơ đồ chổ ngồi

Chương trình Kỳ họp

I. BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA UBND TỈNH

1. Số 254/BC-UBND. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

- Phụ lục kèm theo Báo cáo

2. Số 249/TTr-UBND Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021

- Dự thảo nghị quyết

2. Số 247/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021

- Phụ lục báo cáo

3. Số 237/BC-UBND Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2021

4. Số 243/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2021

5. Số 242/BC-UBND  Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, đấu tranh PCTN 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

6. Số 4448/UBND-TH 1 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri

7. Số : 248/UBND-TH 5 Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khoá XVII

8. Số 241/TTr-UBND Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi điểm e khoản 7 Điều 5 và bãi bỏ khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

9. Số 259/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2021

- Danh mục thu hồi đất

- Danh muc thu hồi đất

- Danh mục công trình DA thu hôi

- Danh muc công trình DA chuyển mục đích

- Dự thảo nghị quyết

10. Số 245/TTr-UBND Thông qua Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Dự thảo nghị quyết

- Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- 12.7.2021 Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

1 1. Số:  238 /TTr-UBND Tờ trình về việc điều chỉnh biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

- Dự thảo nghị quyết

12. Số: 240/TTr-UBND Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh áp dụng cho năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh

- Dự thảo nghị quyết

13. Số:  239/TTr-UBND Tờ trình Thông qua Nghị quyết đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn các huyện Can Lộc, Đức Thọ, Lộc Hà và Nghi Xuân

- Dự thảo nghị quyết

14. 229 /TTr-UBND Tờ trình về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II

15. 195/TTr-UBND Về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang xây dựng công trình Tuyến đê biển huyện Nghi Xuân (giai đoạn 2) đoạn từ Km27+00 - Km32+693,87

16. 196/TTr-UBND Về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Quân sự huyện Nghi Xuân

- Phụ lục

- Dự thảo nghị quyết

17.Số 198/TTr-UBND Tờ trình Đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 276/2021/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container qua cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

18. Số: 232/TTr-UBND  Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh

- Dự thảo nghị quyết

19.218/TTr-UBND Phương án cơ cấu lại Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

20. 4465 /UBND-XD V/v xin ý kiến thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2045

- Dự thảo nghị quyết

2 1. Số 4468 /UBND-NL Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVII

II. BÁO CÁO, TƠ TRÌNH HĐND TỈNH

1. Số:  248/TTr-HĐNDVề chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022

- Dự thảo nghị quyết

2. Số 270/TTr-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Dự thảo nghị quyết

III. BÁO CÁO THẨM TRA CÁC BAN HĐND

* BAN PHÁP CHẾ

1. Số 265/ BC-HĐND Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

2. Số:266/BC-HĐND  Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua phương án cơ cấu lại Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh

3. Số: 267/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

* BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH

1. Số: 254/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021

2. Số: 255/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

3. Số: 256/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh

4. Số: 257/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi điểm e khoản 7 Điều 5 và bãi bỏ khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

5. Số: 258/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 276/2021/NQ-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2021

6. Số: 259/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

7. Số: 260/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2021

8. Số: 261/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2045

9 . Số: 262/BC-HĐND báo cáo tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

* BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Số: 271/BC-HĐND  Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021

2. Số: 272/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn các huyện Can Lộc, Đức Thọ, Lộc Hà, Nghi Xuân

3. Số: 273/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh áp dụng cho  năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh

IV. CÁC BÁO CÁO KHÁC

594/BC-TA. Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh

251. Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII

767. Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2021

55/BC- MTTQ-BTT Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Tải toàn bộ tài liệu

ĐN

    Ý kiến bạn đọc