Tài liệu kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
17:17 23/08/2022

Chương trình kỳ họp

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 tỉnh Hà Tĩnh

320/TTr-UBND Tờ trình , Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023

- Phụ lục tờ trình 320/TTr-UBND

322/TTr-UBND Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

- Phụ lục Tờ trình 322/TTr-UBND

- Phụ lục kèm theo Dự thảo nghị quyết

323/TTr-UBND Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình MTQG

- Phụ lục Tờ trình 323/TTr-UBND

- Phụ lục kèm theo Dự thảo nghị quyết

327/TTr-UBND Tờ trình Quyết định/điều chỉnh/bãi bỏ chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

BÁO CÁO THẨM TRA BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH

326. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

327. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

328. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quyết định, điều chỉnh, bãi bỏ chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

329. Báo cáo thẩm tra dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023

330. Báo cáo t óm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - N gân sách

Tải toàn bộ tài liệu

ĐN

    Ý kiến bạn đọc