Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021
EmailPrintAa
09:21 13/12/2016

I. BÁO CÁO UBND TỈNH

1. Báo cáo kinh tế xã hội năm 2016 kế hoách 2017

2. Báo cáo thu chi ngân sách năm 2016 kế hoạch năm 2017

- Tờ trình thực hiện dự toán năm 2016 kế hoạch phân bổ dự toán năm 2017

- Dự thảo nghị quyết thu chi năm 2017

- Phụ lục kèm theo Báo cáoPhụ lục kèm theo nghị quyết

3. Báo cáo đầu tư phát triển năm 2016 kế hoạch 2017

4. Tình hình thực hiện biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, số lượng biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016; Kế hoạch biên chế năm 2017

5. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII

6. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh

7. Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân

8. ​Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII

9. Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh chấp thuận tại các Nghị quyết từ năm 2014 đến nay và đề xuất danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2017

II. CÁC TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP

1. Tờ trình điều chỉnh bổ sung phí lệ phí

- Dự thảo Nghị quyết quy định phí lệ phí

- Phương án kèm theo tờ trình

2. Tờ trình về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 

- Dự thảo nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi

- Phụ lục 1Phụ lục 2 kèm theo tờ trình

- Phụ lục 1Phụ lục 2Phụ lục 3 kèm theo dự thảo nghị quyết
 

3. Tờ trình thông qua danh mục cần thu hồi đất chuyển MĐSD năm 2017

- Dự thảo nghị quyết danh mục thu hồi chuyển MĐSD đất năm 2017

- Danh mục thu hồi đất; Danh mục chuyển MĐSD đất

4. Tờ trình điều chỉnh giá đất năm 2015

- Dự thảo nghị quyết điều chỉnh giá đất năm 2015

- Phụ lục điều chỉnh

5. Tờ trình điều chỉnh quy hoạch bảo vệ phát triển rừng 

- Dự thảo Nghị quyết quy hoạch bảo vệ phát triển rừng

Báo cáo quy hoạch bảo vệ phát triển rừng

6. Tờ trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp

- Dự thảo nghị quyết chính sách NNPTNT

- Dự toán kinh phí chính sách NNPTNT

7. Tờ trình về huyện đạt chuẩn nông thôn mới

- Báo cáo đề án huyện đạt chuẩn NTM

Dự thảo nghị quyết chính sách, nguồn lực huyện đạt chuẩn NTM giai đoan 2016-2020

- Phụ lục 1Phụ lục 2Phụ lục 3Phụ lục 4 kèm theo báo cáo

8. Tờ trình Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Dự thảo nghị quyết 

9. Tờ trình  Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020

- Dự thảo nghị quyết 

10. Tờ trình chính sách hỗ trợ học sinh và trường THPT xã đặc biệt khó khăn

- Dự thảo nghị quyết chính sách học sinh và trường THPT

11. Tờ trình về đặt tên đường

- Dự thảo nghị quyết đặt tên đường

12. Tờ trình về kế hoạch tinh giản biên chế

Dự thảo nghị quyết 

- Kế hoạch tinh giản biên chế 2016-2020

13. Tờ trình thành lập Trung tâm hành chính công

- Dự thảo nghị quyết 

- Đề án thành lập Trung tâm hành chính công

14. Tờ trình sát nhập đổi tên thôn Kỳ Nam

15. Tờ trình sát nhập thôn xã Thạch Thắng

16. Tờ trình đổi tên thôn xã Thạch Đài

17. Tờ trình kiện toàn quỹ đầu tư phát triển

- Dự thảo nghị quyết kiện toàn Quỹ đầu tư PT

18. Tở trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017

- Dự thảo nghị quyết chương trình giám của HĐND tỉnh năm 2017

19. Tở trình về các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2017

III. BÁO CÁO THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN HĐND TỈNH

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 2016

2. Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban văn hoá - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh từđầu nhiệm kỳ đến nay và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

3. Báo cáo kết quả hoạt động của ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, phương hướng nhiệm vụ 2017 

4.Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý thuế trên địa bàn

- Phụ lục báo cáo công tác quản lý thuế

5. Báo cáo kết quả giám sát giải quyết các vụ việc tồn đọng trong khiếu nại, tố cáo, phản ánh của tổ chức, công dân

- Phụ lục các vụ việc tồn đọng

6. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND

7. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII

8. Câu hỏi chất vấn gửi đến kỳ họp thứ 3

IV. BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

1. Ban Pháp chế

-Báo cáo thẩm tra biên chế 2017

- Báo cáo thẩm tra kế hoạch tinh giản biên chế 

- Báo cáo thẩm tra đề án quỹ đầu tư phát triển

- Báo cáo thẩm tra đổi tên nhà Đươm sát nhập thôn Kỳ Nam, Thạch Thắng

- Báo cáo thẩm tra Trung tâm hành chính công

2Ban Văn hóa - xã hội

- Báo cáo lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Báo cáo chính sách hỗ trợ học sinh trường THPT xã đặc biệt khó khăn

- Báo cáo thẩm tra đề án giảm nghèo

- Báo cáo thẩm tra mạng lưới giáo dục nghề nghiệp

- Báo cáo thẩm tra đề án đặt tên đường

3Ban Kinh tế ngân sách

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2017

- Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2015

- Báo cáo thẩm tra dự toán ngân sách năm 2016, dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2017

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Báo cáo thẩm traTờ trình và dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện Nghi Xuân và Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh năm 2017-2018

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2017

- Báo cáo tóm tắt các các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách

V BÁO CÁO CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC KHAC

1. Bài phát biểu của Ủy ban MTTQ tỉnh

2. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Viện KSND

4. Báo cáo kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân

5. Báo cáo kết quả của Cục thi hành án dân sự

- Danh sách thảo luận tổ

- Tổ 1;     Tổ 2;      Tổ 3

- Chương trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII

- Phiếu thảo luận tổ đại biểu Hội đồng nhân dân

- Phiếu thảo luân tổ khách mời

Tải toàn bộ tài liệu

 


    Ý kiến bạn đọc